FEJTŐL S LÁBTÓL

Tompa Andrea legújabb művének helyszíne mellett a választott történelmi korszak is problémákkal teli: a nemzetiségi ellentétek mindennapi interakciókban megjelenő megnyilvánulásai, a magyarok  nemzettudatának nacionalista színezete, a társadalmi problémák megoldásának új eszméi, a női  emancipáció igényének erősödő hangja, a vallási hovatartozás kérdése mind fellelhető a kor eszmetörténetében.

Kolozsvár látképe

Ha Tompa Andrea művét kézbe vesszük, térben és időben eltávolodunk napjaink világától: az első világháborút megelőző években, Erdélyben vagyunk Kolozsvárott. Már az első sorokban képet alkothatunk a regény specifikus vonásairól: egyes szám első személyű narráció, különös, archaikus nyelv.

Sem a szerző által választott történelmi kor, sem a helyszín nem ígérkezik egyszerű választásnak problematikusságuk miatt.  Erdélyben magyar, román, szász, zsidó és keresztény, paraszt és városi polgár él kényszerű összezártságban, s mindegyikük  ugyanúgy keresi benne a helyét, ugyanúgy boldogulni akar benne, akár a másik. Az identitáskeresés problémáját nehezíti Erdélynek a Monarchián belül elfoglalt helye, az ’erdélyiség’ sokösszetevős, bonyolult definíciója. A regénybeli helyszín mellett a választott történelmi korszak is problémákkal teli: a nemzetiségi ellentétek mindennapi interakciókban megjelenő megnyilvánulásai, a magyarok  nemzettudatának nacionalista színezete, a társadalmi problémák megoldásának új eszméi, a női  emancipáció igényének erősödő hangja, a vallási hovatartozás kérdése mind fellelhető a kor eszmetörténetében. A regényidő átível a századelőtől az  első világháború évein át egészen a trianoni békeszerződés következményeinek korszakáig.  Az adott időszak minden történése a szereplők életének eseményeiben, saját tapasztalataik ábrázolásában testesül meg. A trianoni trauma kérdéskörét (a regényben T-szindrómának nevezik) a könyv szereplőinek szemével látjuk, saját sorsukat formáló eseményként élik meg, belülről értékelik, ezért  érzékeny, mégsem patetikus vagy  moralizáló ennek az irodalomban tabuként kezelt kornak a megjelenítése.

A mű két sorsot ábrázol párhuzamosan, alcíme is ez: Kettő orvos Erdélyben.  Az enyedi zsidó kereskedő lányának s a Brassó környéki aljegyző fiának egyes szám első személyű narrációja építi a cselekményt. Ennek során naplószerű  bensőségességgel vallanak magukról, önreflexiójuk sok mindent elárul , de például a nevüket nem ismerjük meg. Ez szándékos szerzői megoldás, akinek vallomása szerint hőseinek névtelensége éppen önazonosság-tudatukat erősíti. Helyzetük sok tekintetben hasonló, jellemük azonban eltér egymástól.

A lányt okos, empatikus, a céljáért kitartóan  küzdő teremtésként ismerjük meg. Magánéletében, az egyetemi és városi  közösségekben a kor minden problémájával találkozik: családja ellenzi, nem támogatja továbbtanulását, értetlenül, sőt ellenségesen szemlélik az emancipáció kérdését. Empatikus az emberi sorsok iránt, de meg kell tapasztalnia a társadalmi osztályok közötti korlátokat. Elsősorban emberként tekint mindenkire, a nemzetiségi ellentéteket többnyire értetlenül figyeli. Ahogy mind több élettapasztalatot szerez, humanizmusa egyre jobban elmélyül. Nyitott az új társadalmi és  tudományos nézetekre. Egyetemi előmenetele, tehetsége  predesztinálná tudományos oktatói állásra, de ez a történelmi sorsfordulók következményeként mégsem valósul meg.

A férfi szereplőt kezdetben elkényeztetett, léha  úrifiúnak látjuk, akinek életpályáját erőszakos apja határozza meg. A fiú nem sok ambíciót mutat  tanulmányaiban, a történet előrehaladása során azonban egyre jobban megkomolyodik, egyre felelősségteljesebben gondolkodik. Adottságai alapján nagyszerű sebész lehetne, de a körülmények az ő sorsát is kedvezőtlenül befolyásolják.

A két szereplő  már a mű harmadik fejezetében találkozik, a cselekmény számos pontján kereszteződnek útjaik, ám a valódi egymásra találás csak a mű végén következik be. Ezt a késleltetést kettőjük külön-külön fejlődéstörténete igazolja: előbb meg kell „érniük” a találkozásra, hogy abból valódi együtt-lét következzen. Ez magában foglalja a lány részéről korlátainak legyőzését: zsidó származása, társadalmi helyzete,  neme gyengíti törekvéseit. Családja kitagadja, el kell tartania magát, ami aszketikus életformát jelent számára, s a korabeli egyetemi képzésben erősen alulreprezentált a női nem. Magára utalt  saját nőiségének, nemiségének felfedezésében is. Önmegvalósításában az segíti, hogy mindig kontrollt tud gyakorolni a körülmények felett. Bármilyen tudatosan készül életpályájára, a ’karrier vagy család’, illetve a ’karrier és család’ állandó dilemma számára.  A barcasági székely fiú nem tud szembehelyezkedni zsarnok apja akaratával, aki nem csak pályáján, magánéletében is folyton irányítani akarja. Fürdőorvost szeretne belőle faragni, amely a legalacsonyabb presztizsű az orvosi hivatásban. A fiút ambíciói másfelé vonzzák, professzora tanácsára a sebészet felé fordul. Terveit azonban a történelmi események keresztülhúzzák. Kénytelen megalkudni helyzetével, s elfogadni a szerény lehetőségeket.

A két ember párhuzamos – fordított viszonyára utal a címbeli metafora: fejtől-lábtól.

Feltétlenül szót érdemel a regény nyelvezete. Azonnal feltűnik az olvasónak, hogy nem a ma használatos köznyelv, hanem  a regényidőnek – a 20. sz. első évtizedei –  megfelelő  nyelvhasználat jellemző végig a műben, mely egészen sajátos,varázslatos atmoszférát teremt.

A két szereplő élőbeszédszerű előadásmódjában egy gyermekkorban elsajátított, hibáktól sem mentes nyevi forma jelenik meg. Ez tükrözi a nyelvállapotot, melyben felnőttek: archaikusság,  tájnyelvi szavak, nyelvjárásiasság,  pórias egyszerűség. Ugyanakkor már érződik az iskolázottság, a műveltség hatása is az idegen (latin, francia, angol) kifejezések, az orvosi szakzsargon használatában. Ez a szókincsbeli keveredés élénkséget, játékosságot, esetenként humort hoz a nyelvhasználatba. Még a szabálytalan vagy hibás nyelvi formák felbukkanása is bájosan kedves a fülünknek. Nemcsak az időben eltávolított élőbeszéd reprezentálása  szokatlan, hanem a maitól eltérő helyesírás is, mely erősíti a regény nyelvezetének egyediségét. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy otthonosan érezzük magunkat a kolozsvári egyetem múlt század eleji miliőjében.

Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem

A regény hatalmas tudásanyagot foglal magában: megismerjük Kolozsvár szellemi életét, az oktatás korabeli módját, a tudomány modern vívmányait, az orvoslás eszközeit, fő problémáit, az erdélyi és budapesti gyógyvizeket, a fürdőkultúrát. Érint olyan máig érvényes, fontos  kérdéseket, mint a feminizmus, a nacionalizmus, a kisebbségi lét. Ismereteket szerezhetünk a pszichoanalízisről, a homeopátiáról.

Azzal kezdtem ezt az ismertetőt: „Sem a szerző által választott történelmi kor, sem a helyszín nem ígérkezik egyszerű választásnak problematikusságuk miatt.”

A szerző tapintattal, kellő tárgyilagossággal szemléli a kort és a helyszínt is, így tud szembesíteni minket a múlttal, így kínálja számunkra a megbékélés lehetőségét.

Author: Molnár Zsóka

Csodálatos a nyelvünk. A magyar nyelv hajlékonysága, gazdag szókincse, képszerűsége, kifejezéseinek finom árnyalatai mindig lenyűgöznek, mióta birtoklom ezt a kincset. Először a tudomány eszközével közelítettem hozzá. Magyar szakos hallgatóként pontosan azonosulni tudtam azzal a véleménnyel, mely szerint „a nyelvtudomány az a diszciplína, melyben az emocionalitás, az esztétikum és a ráció harmóniája a legnagyobb.” Aztán magam is írni kezdtem, s akkor új dimenziói nyíltak meg számomra a nyelv birtoklásának. Írok…

Vélemény, hozzászólás?