A PR-ETIKA

A pr-szakma Etikai Kódexe az alábbi elvekre épül: a lojalitás, az igazság és a tények feltétel nélküli tisztelete, a titoktartás és az őszinteség, a korrupció tilalma, a társszakmák egyenrangúsága, a goodwill és a reputáció szabályai, az átláthatóság (transzparencia) elvei, a manipulációk tilalma, az összeférhetetlenségi elvek, a közérdek és a közszolgálat kívánalmai, a minőségi kommunikáció, és a Tudatos felelősségvállalás. Az alábbi összeállításunkban vázlatosan megkíséreljük részletezni, hogy az előzőekben felsorolt elveknek miben áll az érdemi jelentése a mindennapi gyakorlatban.


LOJALITÁS A MEGBÍZÓK, ÉS ALKALMAZÓK IRÁNT
1. Kötelességed tisztességes és professzionális szolgáltatást nyújtani ügyfeleidnek, és alkalmazóidnak.
2. Mindig tájékoztasd megbízódat, az általad ajánlott alvállalkozó pénzügyi, részvényesi érdekeiről, vagy más cégekben megszerzett érdekeltségeiről!
3. Ne közvetíts konfliktusba kerülő, vagy ellentétes érdekek között, az érintettek kifejezett beleegyezése nélkül!

4. Ne dolgozz ügyfelednek olyan feltételekkel, melyek függetlenségét, integritását vagy objektivitását befolyásolnák!
5. Nem szabad javasolnod ügyfelednek vagy alkalmazódnak olyan szervezet szolgáltatásait, amelyben neked pénzügyi, kereskedelmi vagy egyéb érdeked van, anélkül, hogy először nyilvánosságra ne hoznád ezt az érdeket.
6. Őrizd meg lojalitásod az ügyfeled vagy alkalmazóid iránt, legyenek azok múltbeliek vagy jelenlegiek!
7. Szakmai magatartásod során becsületességet, intellektuális integritást és hűséget kell mutatnod.
8. Viselkedj úgy, hogy kiérdemeld és megtartsd azok bizalmát, akikkel kapcsolatba kerülsz!

IGAZSÁG ÉS TÉNYEK TISZTELETE
1. A lehető legnagyobb pontosságra, és igazságosságra törekedj!
2. Múltbeli és jelenlegi ügyfeleiddel, a pr- és más szakmába tartozókkal, szállítókkal, közvetítőkkel, a tömegkommunikáció képviselőivel, beosztottakkal, és legfőképpen a nagyközönséggel mindenkor igazságosan és becsületesen járj el!
3. Ne használj olyan kommentárokat, illetve információkat, amelyek – ismereteid, vagy sejtéseid szerint – nem igazak, illetve félrevezetők!
4. Ne terjessz olyan információkat, amelyek nem kellően megalapozottak, vagy nem bizonyítható tényeken alapulnak!
5. Nem népszerűsíthetsz olyan termékeket, és főképp nem teremthetsz publicitást olyan szervezeteknek, vagy szolgáltatásoknak, melyek esetében a környezeti előnyök vitathatók a tudomány és az ismeretek pillanatnyi állása tükrében.
6. Segítened kell az alapvető információk áramlását, a kommunikációs formák és csatornák megfelelő alkalmazásával, annak érdekében, hogy a társadalom minden egyes tagja úgy érezze, hogy őt jól tájékoztatják.
7. Tartózkodj attól, hogy bármikor alárendeld az igazságot más követelményeknek!
8. Tartsd tiszteletben az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában kitűzött elveket, és különösen a kifejezés szabadságát és a sajtószabadságot, mely az egyén számára lehetővé teszi az információhoz jutás jogát!
9. Törekedj arra, hogy nyíltságot és dialógust teremts!

TITOKTARTÁS ÉS ŐSZINTESÉG
1. A munkád során tudomásodra jutott bizalmas információkat teljes diszkrécióval kell kezelned!
2. Aprólékosan tiszteletben kell tartanod a különféle titoktartási szabályokat (államtitok, vállalati titok, magántitok).
3. Folyamatosan támogatnod kell az emberek tájékozódás iránti jogait.
4. Kötelességed, hogy – a szakmai titoktartás keretei között – minden lehetséges információt megadj.
5. Minden körülmény között őrizd jelenlegi, és korábbi ügyfeleid és alkalmazóid bizalmas közléseit!
6. Nem adhatsz ki bizalmas információt, melyet ügyfeleidtől vagy alkalmazóitól (a múltban, a jelenben vagy potenciálisan) szereztél
7. Bizalmas információkat soha sem használhatsz fel kifejezett felhatalmazás nélkül.
8. Szakmai munkád során a hozzád jutott titkokat következetesen és maradéktalanul tartsd meg.
9. Tilos elmondanod, vagy megfelelő engedély nélkül felhasználnod bármilyen olyan információt, amelyet korábbi, jelenlegi illetve potenciális ügyfeleid, illetve munkáltatóid bíztak rád.

A KORRUPCIÓ TILALMA
1. Az általánosan elfogadott mértékű figyelmességeken kívüli, nagy értékű ajándék adása szigorúan tilos.
2. Lehetőség szerint ne köss szerződést ügyfeleddel, vagy alkalmazóddal, melynek keretében számokban mérhető eredményt garantálsz.
3. Minden ajándékok, illetve kifizetett összeg illegális, ha azzal a céllal került kifizetésre, hogy egy adott döntést befolyásoljanak, vagy a személyt a hivatali munkaköri hatalmával való visszaélésre buzdítsák.
4. Minden információt – felhasználás vagy publikáció céljából –, teljesen ingyen kell szolgáltatnod, ellenszolgáltatásként semmilyen fizetési mód nem megengedett.
5. Ne adj garanciát olyan eredmények megvalósulására, melyek (elérése vagy elkerülése) saját kompetenciádon kívül esnek
6. Ne alkalmazz olyan módszereket, melyek során bármely köztisztviselő, vezető vagy közalkalmazott előnyöket kap, az ügyfeled vagy szervezeted érdekében.
7. Nem lehet köztisztviselőnek és kormánytisztviselőnek közvetlenül, vagy akár áttételesen különleges előnyt, vagy jelentős értéket felajánlani, beígérni, kifizetni vagy kölcsönözni.
8. Mind a közvetlen, mind az áttételes vesztegetés szigorúan tilos. Semmilyen ajándékot, illetve összeget nem lehet közvetlenül, vagy indirekt módon felajánlani köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek vagy szervezetnek, amelyben az adott személynek bármilyen anyagi érdekeltsége van.
9. Semmilyen formában nem vehetsz részt olyan tevékenységben, amely a tömegkommunikációs csatornák megvesztegetésére irányul.

A TÁRSSZAKMÁK EGYENRANGÚSÁGA
1. A médiamunkások, és a médiában szakértőként közreműködő tudósok jogait és függetlenségét maximálisan tiszteletben kell tartanod!
2. A társadalmi kommunikáció más ágazataival kapcsolatba kerülve, tiszteletben kell tartanod azokat a szabályokat és gyakorlatokat, melyek jellemzőek ezekre a szakmákra vagy foglalkozásokra, amennyiben ezek összeegyeztethetők saját hivatásod etikájával.
3. A társszakmák képviselőivel való együttműködés során vedd figyelembe más foglalkozási ágak etikai előírásait!
4. Soha ne vegyél részt tudatosan etikai normák, vagy jogszabályok megsértésében, áthágásában.
5. Tiszteletben kell tartanod a civil szervezetek, testületek és parlament belsõ szabályait.

GOODWILL, REPUTÁCIÓ, JÓ HÍRNÉV VÉDELME
1. A szakma jó híre a Te egyéni felelősséged is.
2. Minden időben arra törekedj, hogy kiegyensúlyozott és hű képet adj a szervezetről, amelyhez tartozol, s amit szolgálsz.
3. Minden rendelkezésre-álló eszközzel erősítened kell a szakma iránti bizalmat.
4. Munkád során a következő tulajdonságok jellemezzenek: őszinteség, intellektuális integritás, megbízhatóság, racionalitás és lojalitás.
5. Nem cselekedhetsz vagy szólhatsz olyan módon, mely csökkentheti a kollégád jó hírét, vagy ronthatja annak üzletmenetét.
6. Soha ne okozz kárt az egyén méltóságában, vagy sérthetetlenségében!
7. Szándékosan nem sértheted meg másik pr-szakember szakmai jó hírét vagy gyakorlatát. (Ha azonban bizonyítékod van arra, hogy valaki bűnös, etikátlan, törvényellenes vagy tisztességtelen lépéseket tett, akkor kötelességed ezt az információt nyilvánosságra hoznod!)
8. Tartózkodnod kell a társaiddal szembeni tisztességtelen versenytől.
9. Kerülj minden olyan magatartást, mely rossz hírbe hozná a szakmánkat.

AZ ÁTLÁTHATÓSÁG ELVEI, A MANIPULÁCIÓK TILALMA
1. A nyilvánosságszervezés során az emberek megtévesztése, tévedésbe ejtése, vagy tartása, továbbá a közvélemény bármilyen félrevezetésére irányuló törekvés tilos!
2. A pr-tevékenységet a nyilvánosság előtt, nyíltan, átlátható módon folytasd, felismerhetővé téve a megbízókat, a megbízás eredetét, és mindez nem lehet félrevezető a harmadik fél számára sem.
3. Kerülnöd kell az olyan módszerek használatát, mely nem egyeztethető össze a pr etikai elveivel.
4. Kötelességed, hogy az általad képviselt szervezet érdekei megfelelőképpen artikulálódjanak.
5. Mindig visszakereshető, tiszta forrásokkal kell rendelkezned, és soha senki nem vezethetsz félre.
6. Ne alkalmazz olyan manipuláló módszereket vagy technikákat, melyek célja: tudatalatti vagy tudattalan motiváció létrehozása, amit az érintett nem tud saját szabad akaratából befolyásolni, és így ezek után nem tehető felelőssé ezek következtében tett lépéseiért.
7. Ne végezz olyan munkát, mely tiltott eszközökkel befolyásolná a kormány bármely szervét, a törvénykezést vagy a tömegkommunikáció bármely formáját.
8. Ne vegyél részt olyan vállalkozásban, melynek működése nem etikus, becstelen, vagy alkalmas arra, hogy csökkentse az emberi méltóságot és sérthetetlenséget.
9. Nem hozhatsz létre olyan szervezetet, amely bejelentett céljától eltérően ügyfeled, munkáltatód vagy saját magad titkos érdekeit szolgálja, valamint nem ajánlhatod egy ilyen szervezet szolgálatait már létező egyéb intézményeknek.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ELVEK
1. Ügyfelednek, vagy megbízódnak végzett szolgáltatásaidért semmiféle juttatást nem fogadhatsz el harmadik féltől (pl. árengedményeket, jutalékokat vagy természetbeni fizetést), kivéve, ha ehhez rendelkezel ügyfeled vagy alkalmazód engedélyével.
2. Ha olyan érdekeid vannak, amely miatt konfliktusba kerülhetsz ügyfeleddel, vagy alkalmazóddal, ezt a lehető legkorábban közölnöd kell velük.
3. Jogod van képességeidet és szolgáltatásaidat jövendőbeli ügyfeleidnek prezentálni, akár saját kezdeményezésére vagy az ügyfél kérésére, feltéve, hogy ennek során nem szakítod meg egy másik tagvállalattal meglévő szerződésed, vagy nem rontod annak jó hírét.
4. Ne ajánlj fel ügyfeled beosztottjának másik állást! (A sajtóban megjelenő hirdetés nem számít ilyen felajánlásnak).
5. Ne élj vissza az ügyfél vállalkozásáról szerzett információval, pénzügyi vagy más jellegű nyereség érdekében!
6. Ne fektess be ügyfeleid érdekeltségeibe, az ügyfeled és a tanácsadó cég ügyvezető igazgatójának és pénzügyi igazgatójának előzetes írásbeli engedélye nélkül.
7. Szolgáltatásaiddal összefüggésben – a munkád során –, ne fogadj el bért, jutalékot vagy bármifajta értéket senki mástól, mint megbízódtól, hacsak eme külön engedélyt nem kapsz ügyfeledtől, vagy alkalmazódtól, az ezzel kapcsolatos tények teljes ismertetése után.
8. Tilos kormánytisztviselőket és köztisztviselőket konzultációs célok érdekében szerződtetned, ha a konzultáció konfliktushoz vezethet, illetve a tisztviselő hatáskörét érinti.

KÖZÉRDEK KÍVÁNALMAI
1. A közérdek iránti felelősséggel kell végezned a munkádat.
2. A szakmai kötelességeidet a közérdekkel összhangban kell végezned, tiszteletben tartva az egyén méltóságát.
3. Ha a public relations etikai szabályainak megszegésére gyanút adó cselekményről tudomást szerzel, tegyél meg minden tőled telhetőt, hogy elérd az illetékes hatóságok odavonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartását, és szankcióinak hatékonnyá tételét.
4. Ha egy megbízás végrehajtása súlyos szakmai normasértéssel járna, vagy olyan viselkedésre utalna, amely nincs összhangban a pr-szakma elveivel, lépéseket kell tenned annak érdekében, hogy erről azonnal értesítsd az ügyfeled vagy alkalmazód.
5. Megértéssel kell viseltetned a köztisztviselők speciális feladataival szemben.

MINŐSÉGI KOMMUNIKÁCIÓ
1. Erősítened kell az emberek közötti párbeszéd morális, pszichológiai és intellektuális feltételeit!
2. Igyekezz mindig figyelembe venni az érintett felek, az általad képviselt szervezet, valamint az érintett közvélemény érdekeit is.
3. Ismerd és alkalmazd a társadalom, az ügyfelek és a szakemberek által meghatározott minőségi szabványokat (standardokat).
4. Kerüld a túlzó kijelentéseket vagy nem tisztességes összehasonlításokat!
5. Kerüld az olyan fogalmazást, mely kétértelműséghez, vagy félreértéshez vezethet.
6. Köteles vagy e szabályrendszer minél szélesebb körben történő elfogadottá, ismertté, és megértetté tételét segíteni.
7. Minden körülmény között ismerd el a résztvevő felek jogát arra, hogy érdekeiket bemutassák, és nézeteiket kifejezhessék.
8. Törekednie kell arra, hogy minőségtanúsítást szerezz, folyamatosan alkalmazz standard értékelési, teljesítményellenőrzési és minőségjavítási rendszereket.
9. Mindenkor legyél tartózkodó a személyes publicitásban.
10. Mindig jelöld meg a másoktól átvett ötleteket, szófordulatokat és idézeteket!

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
1. A szakmád jellege és a közvélemény közti kapcsolat miatt, magatartásod még a magánéletben is hatással van a szakma egészének értékelésére, és megítélésére.
2. Felelősségteljesen kell kezelned a környezettel, s a fejlődéssel kapcsolatos tényeket és aggodalmakat.
3. Fokozott felelősséggel tartozol azzal kapcsolatban, hogy az általad nyújtott tájékoztatás, és az általad propagált termékek és szolgáltatások, valamint az ezekkel kapcsolatos tanácsok az elviselhető fejlődést szolgálják.
4. Ösztönözd szervezeted vezetőit, és a klienseit: deklarálják, hogy a források gondatlan felhasználása és a környezeti tényezők figyelmen kívül hagyása a gazdasági növekedés erőteljes korlátozásához, súlyos társadalmi zülléshez és komoly egészségügyi kockázatokhoz vezet.
5. Segítsd elő a környezettel és fejlődéssel kapcsolatos kérdésekről szóló információk szabad áramlását a nemzeti és nemzetközi fórumokon.
6. Támogasd azokat a szervezeteket, termékeket, vagy szolgáltatásokat, amelyek bizonyíthatóan lépéseket tesznek annak érdekében, hogy javítsák környezetvédelmi teljesítményüket egy olyan időszakban, amikor a nyilvánosság aggodalmai és a kormány követelményei, technológiai és gazdasági kényszerekkel társulnak.
7. Törekedj arra, hogy hozzájárulj az emberiség számára szükséges erkölcsi és kulturális feltételek megteremtéséhez, melyek segítik a szellemi képességek kiterjesztését.
8. Törekedj olyan programok kialakítására, amelyek a környezeti, gazdasági és társadalmi fejlődés kiegyensúlyozott mérlegelésének hasznosságát tanácsolják és kommunikálják.
9. Tudatosan ébreszd rá az embereket saját személyes részvételükre, felelősségükre, és a többiekkel való szolidaritás szükségességére!

 

Author: Varga Mihály

Stratégiai kommunikációs tanácsadó, a PR Herald – az első magyar public relations szakfolyóirat – alapító-főszerkesztője. 1983-ban kezdi pályafutását a Magyar Televízió Szegedi Stúdiójában, mint szerkesztő-rendező, majd ’85-től filmgyártásvezetőként dolgozik Budapesten. 1987-től a Magyar Tudományos Akadémia Kutatófilm-stúdiójánál produkciós menedzser. A rendszerváltás idején (illegális körülmények között) külpolitikai tudósításokat szervez, külföldi televíziós társaságoknak szállít dokumentumfilmeket és híranyagokat, a „Keleti Tömb” utolsó szocialista országainak végnapjairól. Több száz publicisztika, rádió- és lapinterjú szerzője és szerkesztője. Olyan szervezetek és vállalatok pr-tevékenységét segítette/segíti, mint az ORTT, a Magyar Államkincstár, a Szerencsejáték Zrt., a Nemzeti Szakképzési Intézet, a Magyar Villamos Művek Rt., a Levegő Munkacsoport, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségi Közalapítványa és a Workania. A pályájuk elején álló tehetséges emberek megszállott támogatója. Kapcsolat: varga.mihaly@prherald.hu