PR-DEFINÍCIÓK

Definíciónak nevezzük általában egy fogalomnak, vagy egy adott jel (például nyelvi kifejezés) jelentésének meghatározását. A filozófiában, logikában, és általában a tudományokban, a „definíció”, avagy „meghatározás” szót ennél szűkebb értelemben használják, inkább csak a gyakorlatban használt szakkifejezések és fogalmak tudományos igényű meghatározását jelenti. Az alábbi összeállítással az a célunk, hogy a public relations szakma képviselői által rendszeresen használt mintegy 150 szakkifejezésnek többé-kevésbé egységes fogalmi keretet teremtsünk.

Szerethető szakma

A PR CÉLJAI
Az egyének, a szervezetek és a környezetük között – kölcsönös előnyökön alapuló, interaktív – kommunikációs kapcsolat létrehozása, és fenntartása a szervezet és munkavállalói között. A pr mindig irányítási funkció. Feltételei: időben szükséges és elegendő információk megléte, és részvétel a lényegi döntésekben. A belső pr elsődleges célja: a szervezethez tartozás érzésének, a lojalitásnak az erősítése.

A PR FELADATAI
A public relations irányítási funkció, mely a szervezet céljai iránt megnyilvánuló társadalmi konszenzus és bizalmi légkör kialakulását célozza. A szervezet külső és belső környezete közötti kommunikációs kapcsolatok és folyamatok kutatása, elemzése, tervezése, szervezése, kivitelezése és kiértékelése. A szervezetek vezetői tevékenységének segítése a stratégiai és taktikai döntésekben, elsősorban a szervezeti kommunikációban és kapcsolatépítésben. A public relations munka része a szervezeti tevékenység véleményezése, javaslattétel a kommunikációs problémák megoldására.

ÁGAZATI KAPCSOLATOK
Azaz: Industry Relations
A partnerekkel és versenytársakkal történő kommunikációs kapcsolatok szervezése.

AID
Azaz: támogatás
A támogatás gyűjtőkategória, részterületei: szponzorálás, mecenatúra, adományozás, filantrópia.

ALKALMAZOTTAK EGYMÁS KÖZÖTTI KAPCSOLATAI
A belső public relations funkció részeként a szervezet munkatársai között meglévő kapcsolatok és kommunikáció tudatos szervezése. Feladata, hogy a szervezet szempontjából kívánatos kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet alkalmazottai között, minimalizálja az informális kommunikáció negatív hatásait és feltárja a félreértésből, információhiányból vagy érdekkülönbségből eredő problémákat.

BEFEKTETŐI ÉS BEFEKTETÉSI KAPCSOLATOK
A szervezet és az intézményi, egyéni és dolgozói befektetők közötti kommunikáció szervezése.

BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK FILMJE
Investor Relations Film
Befektetők figyelmének a felkeltésére irányuló, a befektetői területet szakmai szempontok szerint és/vagy publikus formában feldolgozó film.

BEFOGADÓ
Az a valaki, vagy valakik, akik számára az üzenet készült, akiknek a tudtára kívánják hozni az üzenetet.

BELSŐ PR
Angolul: Internal Public Relations
A szervezet vezetőinek a szervezet tagjaival, illetve azok csoportjaival, érdekképviseleteivel, valamint a tulajdonosokkal folyamatosan fenntartott kommunikációs- és kapcsolatszervező tevékenysége. A szervezet tagjainak és csoportjainak egymás között kialakított folyamatosan fenntartott kommunikációs és kapcsolatszervező tevékenysége.

BELSŐ SZERVEZETI KAPCSOLATOK
A szervezeten belül működő egységek közötti vertikális, horizontális kommunikációs kapcsolatok szervezése. A belső public relations funkció részeként a különböző szervezeti egységekkel és azok között folytatott kommunikáció és kapcsolatszervezés. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet egymástól elkülönülő egységei között, minimalizálja az informális kommunikáció negatív hatásait és feltárja a félreértésből, információhiányból vagy érdekkülönbségből eredő problémákat.

BIZALOMÉPÍTÉSI „4C”
Candor („Őszinteség”)
Hogyan mélyítik el a pr-szakemberek kapcsolataikat és megértést, az őszinteségen keresztül?
Caring („Törődés”)
Hogyan fejlesztik személyes kapcsolataikat – empátiájuk kifejezésre juttatásával, kérdések feltevésével és a személyes jelenlétükkel?
Consistency („Következetesség”)
A pr-vezetők miként továbbítják és erősítik meg programterveiket és a személyes megbízhatóságukat az elkötelezettségek, ígéretek teljesítésén keresztül?
Clarity („Átláthatóság”)
Hogyan kerülik el a péeresek a kétértelműséget és a félreértéseket, a kérdések és véleménynyilvánítás helyes arányával?

CIVIL ÉS NEM KORMÁNYZATI KAPCSOLATOK
Az angol kezdőbetűk rövidítésével: NGO.
A külső public relations funkció részeként, a nemhaszon-érdekelt szféra szervezeteivel és azok képviselőivel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezet és a szervezet környezetében található nonprofit, illetve nem kormányzati szervezetek képviselői, tagjai között.

COMPANY FEELING FILM
A szervezet belső identitását gondozó információk vizuális megjelenítése, az első számú vezető, a vezetés, menedzsment bemutatkozása és nézetei, célkitűzési és elvárásai, illetve ezek megfogalmazásai, a szervezeti kultúra összetevői és legfontosabb tényezői.

CONSUMER RELATIONS
Azaz ügyfélkapcsolatok.
A fogyasztókkal, ügyfelekkel, vevőkkel, partnerekkel, látogatókkal kialakított és fenntartott kommunikáció és kapcsolatok szervezése.
Nem közvetlen eladásösztönző tevékenység, de elősegítheti azt az értékesítési tevékenység bizalmi környezetének alakításával.

CORPORATE BRAND
A közvélemény-csoportok tudatában kialakult szervezethez kapcsolódó eszmei értékek összessége.

CORPORATE CULTURE
Azaz: szervezeti kultúra
A szervezet és tagjai által kialakított és elfogadott értékrend, normatíva, etika, magatartásforma, tudás, tapasztalat, melyet a szervezet térben és időben megőriz, átörökít, megújít. A pr feladata – a humánerőforrás szervezettel együttműködve – a szervezeti kultúra szükségszerű megújítása, külső és belső környezeti elfogadtatása a szervezet jövőbeli eredményessége érdekében.

CORPORATE DESIGN
Azaz: szervezeti formavilág
A szervezeti identitásból fakadó vizuális arculati elemek – Azaz egy adott szervezet formavilágának – összessége.

CORPORATE IDENTITY
Azaz: szervezeti azonosság
Egy adott szervezet mindazon jellemzőinek, tulajdonságainak, intézkedéseinek összessége, melyek meghatározók az adott szervezetre nézve, melyek azonosítják a szervezetet önmagával illetve megkülönböztetik más szervezetektől. A public relations egyik feladata: a szervezeti azonosság, és megkülönböztethetőség kialakítása a tudatos kommunikációs és kapcsolatszervező tevékenység által.

CORPORATE IDENTITY FILM
Az egységes vállalati arculat összetevőinek: design rendszer, hagyományok és szervezeti kultúra, kommunikációs tevékenység-területek bemutatása és prezentálása.

CORPORATE IMAGE
Azaz: szervezeti arculat. Gyakori rövidítése: „CI”.
COUNSELLING
Azaz: tanácsadás

CSATORNA
Az a közeg, amelyben az üzenetet továbbítják.

DEKÓDOLÁS
A kapott üzenet felfogása, megértése, lefordítása, értelmezése.

EDITORIAL RELATIONS
Azaz: kiadói és szerkesztőségi kapcsolatok
A külső public relations funkció részeként a nyomtatott és az elektronikus média intézményeivel, kiadóival, szerkesztőségeivel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése, a szerkesztői munka orientálása. Feladata, hogy a szervezet és a nyomtatott, valamint az elektronikus média intézményei, kiadói, szerkesztőségei között kölcsönösen előnyös – információs alapú – kapcsolatokat létesítsen és tartson fenn.

EGYEDI SZERVEZETI ARCULAT
A szervezet megnyilvánulásainak megtervezett, tudatosan és folyamatosan használt összességét. Egy testület képének megtervezését, vagyis a külső és belső nyilvánosság előtti tervszerű, koncepciózus szereplését sikeresen alakító, irányító és meghatározó valamennyi intézkedés rendszerét jelenti. Az egyedi arculat megtervezésének és következetes alkalmazásának célja: az individualizálás, a tudatos szervezeti azonosság kialakítása. Egy szervezet arculatát a szervezet tagjainak saját munkahelyükről, szervezetükről alkotott belső képének, a szervezet szavakban, tettekben és fizikai megjelenésben érzékelhető megnyilatkozásainak, valamint a szervezeti kultúra és szervezeti struktúra – mint az arculat összetevőinek – logikai sorozataként fogjuk fel. A modern gazdasági kommunikációban az egyedi arculat kialakítása az a vállalati vezetési stratégia, amely a vállalat személyiségéről gondoskodik.

ELÉRÉS
Annak a befolyásnak vagy hatásnak az intervallumára vagy hatókörére vonatkozik, amelyet egy adott kommunikációs eszköz gyakorol a célba vett közönségcsoportra.

ÉRDEKKÉPVISELETI KAPCSOLATOK
Információcsere szervezése a társadalomban működő érdekképviseleti szervekkel, illetve ezek egyéni tagjaival. A külső public relations funkció részeként, az érdekképviseleti szervezetekkel és azok képviselőivel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezet és érdekképviseleti szervezetek képviselői, tisztségviselői között.

ERKÖLCS
Az erkölcs szó magyar eredetű, de pontos származását nem ismerjük. Köznyelvi jelentése szerint: a társadalom szempontjából helyesnek tartott emberi magatartást meghatározó normák összessége. Tehát az erkölcsöt és a morált egymás szinonimájaként használhatjuk: Azoknak a cselekvési mintáknak az összessége, amelyeket az emberek bizonyos közösségében elismernek, s általában véve kötelező érvényűek.

ÉRTÉKINFORMÁCIÓK
Az elemi érzések, a helyzeteket a személyiség szempontjából értékelő érzelmek és az emberi gyakorlatban kialakult kognitív értékítéletek – az önérdek szemszögéből – kódolódnak. Ezeket nevezzük értékinformációknak.

ETIKA
Az etika szó a görög „ethosz” szóból származik, amely eredetileg állatok legelőjét jelentette, majd az ember lakóhelyét, végül ebből alakult ki a szokás, hagyomány, illem jelentés. A görög városállamban az viselkedett etikusan, aki betartotta és elismerte az általános erkölcsi kódex normáit. „Szűkebb vagy tulajdonképpeni értelemben csak az cselekszik etikusan, aki nem követi vakon az áthagyományozott viselkedési szabályokat, magatartásmintákat és értékeket, hanem hozzászokik, hogy saját belátása és megfontolása nyomán tegye az éppen megkívánt mindenkori jót. Az ilyen magatartás már nem ethosz, hanem éthosz:, vagyis karakter, jellem, szilárdság, maradandó készség a jóra, azaz erény.

EXTERNAL PUBLIC RELATIONS
Azaz: külső pr
A public relations funkció részeként a szervezet külső környezetével történő kommunikáció és kapcsolatok szervezésének szakterülete. Különféle részletezést igénylő kapcsolatkörök gyűjtőkategória. Részterületei: Ágazati kapcsolatok építése (Industry Relations); Fogyasztói-, ügyfélkapcsolatok kezelése – Consumer Relations; Issue Management; Média kapcsolatok építése (Media Relations); Pénzügyi kapcsolatok építése – Financial Relations; Public Affairs; Szakmai kapcsolatok építése (Professional Relations); Termék, tevékenység, szolgáltatás public relations (Product Marketing).

FEEDBACK
Azaz: visszacsatolás
A befogadó visszajelzi, hogy vette az üzenetet. Természetesen jelezheti egyetértését, vagy más véleményét az üzenettel kapcsolatosan. Ettől válik a kommunikáció kétirányúvá. E nélkül csupán egyirányú kommunikációról beszélhetünk.

FILANTRÓPIA
Azaz: „valódi emberbarátság”
Az egyik legerősebb pr-módszer, a mecenatúra egy különleges fajtája, amikor nem írják le az adományt az adóból és a tényleges segítség azért történik, mert valakinek a támogatásra szüksége van.

FINANCIAL RELATIONS
Azaz: pénzügyi kapcsolatok
A szervezet és a tulajdonosok, a befektetők, a részvényesek, a kötvényesek, a támogatók, a hatóságok, a gazdasági környezet szereplői közötti kommunikáció és kapcsolatok szervezése. A pénzügyi kapcsolatok gyűjtőkategória, részterületei: befektetői és befektetési kapcsolatok; kapcsolattartás a részvényesekkel; kapcsolattartás a tulajdonosokkal; pénzügyi szervezetekhez és hatóságokhoz fűződő kapcsolatok.

FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK KEZELÉSE
Azaz: Consumer Relations
A külső public relations funkció részeként a fogyasztókkal folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata, hogy a szervezet termékeinek, tevékenységének, szolgáltatásainak fogyasztói, és a szervezet között kölcsönösen előnyös kapcsolatokat létesítsen és tartson fenn.

GOVERNMENT RELATIONS
Azaz: kormányzati kapcsolatok építése
A külső public relations funkció részeként, a döntéshozó és végrehajtó hatalmi, a kormányzati szervezetekkel és azok képviselőivel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezet és a törvényhozók, jogszabályalkotók, a parlamenti demokrácia mindazon képviselői, tisztségviselői között, akiktől végső soron a szervezet működésének környezeti feltételrendszere függ.

HATALOM (JELLEMEZŐI:)
Formális tekintély.
A szűkös erőforrások ellenőrzése.
A szervezeti struktúra, szabályok és a rendeletek alkalmazása.
A döntési folyamatok ellenőrzése.
Az ismeretek és az információk ellenőrzése, a határvonalak ellenőrzése.
Képesség a bizonytalanság legyőzésére.
A technológia ellenőrzése.
A személyes kapcsolatok felhasználása.
Hálózatok és az informális szervezet ellenőrzése.
A konkurens szervezetek figyelemmel kísérése.
Szimbolizmus és jelentőségteljes irányítás.
Nemet mondás képessége.
A nemek közti kapcsolatok kezelése.
A cselekvés fázisait meghatározó strukturális tényezők uralma.
A már megszerzett hatalom erőteljes védelme.

HÍR
A médiában megjelenő, tényeket vagy eseményeket bemutató információ. Aktuális, valamiféle újdonságot tartalmaz, sokakat érdekelhet és vagy sokak életében változást okozhat.

HÍRNÉV
Idegen szóval: reputation
Összetett fogalom elfogadottság, elismertség, megbecsülés, annak az eredménye, amit teszel, amit mondasz és amit mások mondanak rólad. A public relations az a szakma, amely a hírnevet tudatosan gondozza, módszeresen alakítja, és tervszerűen fejleszti.

HONLAP
Nyitólap, ottlap, homepage
Egy adott szervezet web-helyének első oldala, amelyre az interneten „szörföző”, „brózoló”, vagyis az információ után spontán, vagy szándékosan kutató látogató megérkezik, s ahonnan a dokumentum felépítésétől függően további az adott, vagy távoli web-helyekhez, illetve az azokon elhelyezett többi információhoz jut.

HOSTESSEK ÉS HOSTOK
A hostess, mint hivatásos házigazdai munkakör betöltője, Európában, az angol szállodákban jelent meg a 19. század végén. Feladatuk a háziasszony és házigazda szerepének betöltése, apróbb ügyintézés, szervezési és technikai feladatok ellátása, információadás, a vendégek kéréseinek teljesítése. Sokat számít megjelenésük, kedvességük, segítőkészségük.

HUMAN RELATIONS
Azaz: személyes kapcsolatok. A pr-tevékenységhez kapcsolódó önálló kategória, az egyének közötti kommunikációs kapcsolatok alakítását célozza.

IMÁZS
Egy adott szervezethez fűződő benyomások, a róla tudott, vagy tudni vélt információk kialakított, vagy átvett vélemények. Elképzelés, vagy vélemény, ami az emberekben objektív, vagy szubjektív benyomások alapján kialakul. Amit az emberek gondolnak, éreznek, hisznek és érzékelnek a szervezetről, termékről és márkáról.

INDUSTRY RELATIONS
Azaz: ágazati kapcsolatok építése
A külső public relations funkció részeként az ágazati partnerekkel és versenytársakkal folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata, hogy a szervezet az adott ágazat szereplőivel kölcsönösen előnyös kapcsolatokat létesítsen és tartson fenn.

INFLUENCE CHART
Értékes szolgáltatás a háttér-információ szolgáltatása, például egy szakterületen vagy sajátos helyzetben a döntésfolyamatokat illetve alá és mellérendeltségeket, erőviszonyokat leíró, formális és informális összefüggéseket szemléltető folyamatábra. Fontos segítséget nyújt a stratégiai tervezésben, vagy a pályázati esélyek mérlegelésénél.

INFOTAINTMENT
Összefonódik a szórakoztatás és az informálás. A kereskedelmi média irányítóit nem feltétlenül a közérdek motiválja, sokkal inkább az elérhető legmagasabb nézettség, vagy példányszám. A szerkesztők általában túl kevés figyelmet szentelnek a közügyeknek, és túlságosan orientálódnak a szenzációk felé.

INTEGRITÁS
Személyi integritáson és szakmai sérthetetlenségen a magas erkölcsi normák és a makulátlan jó-hír megőrzését értjük.

INTERNAL COMMUNICATION
Azaz belső kommunikáció
A szervezetek vezetőinek és munkatársainak, illetve csoportjainak egymás közötti szervezett információcseréje.

Internal Public Relations Azaz: belső pr
A public relations funkció részeként a szervezet tagjaival való kommunikáció és kapcsolatszervezés szakterülete. Részterületei: Alkalmazotti – alkalmazotti kapcsolatok; belső szervezeti kapcsolatok; tulajdonosi – vezetői kapcsolatok; vezetői – alkalmazotti kapcsolatok; vezetői – érdekképviseleti kapcsolatok; vezetői – vezetői kapcsolatok.

INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR
A legfelsőbb vezetők olyan munkatársa, aki a vállalat, szervezet, cég összes külső és belső kommunikációs ügyeit intézni, javítani, irányítani képes – a public relations tevékenységtől a reklámokig, a marketingkommunikációtól a rendezvények szervezéséig. Az EU országaiban ez ma már klasszikus szakmának számít. A képzés tematikája: az újságíró, a pr-szakember és a vállalati topmenedzser képzés tananyagát egyesíti.

INVESTMENT RELATIONS
Befektetési kapcsolatok. A külső public relations funkció részeként a potenciális befektetőkkel szükséges kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata a szervezet tőkeigényének biztosítása érdekében a szükséges információk beszerzése, értékelése és kölcsönösen előnyös kapcsolatok létesítése, fenntartása a potenciális befektetőkkel.

ISSUE MANAGEMENT
Azaz: a társadalmi ügyek kezelése
A külső public relations funkció részeként egy adott témában és/vagy időben megjelenő érdekcsoportokkal folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata, hogy a szervezetnél kialakult szakértelmet összpontosítsa, annak érdekében, hogy a szervezet hatékonyan vehessen részt a működésére kritikus hatást gyakorló nyilvános ügyek alakításában és megoldásában. A társadalom egészét, illetve csoportjait foglalkoztató és a szervezetet érintő kérdések kezelése és kommunikációjának szervezése. A társadalmi környezet által a szervezet, illetve annak tevékenységét várhatóan befolyásoló lényeges és fontos kérdések, problémák előre látó felismerése, kezelése és kommunikációjának szervezése.

KISEBBSÉGI KAPCSOLATOK
A külső public relations funkció részeként a társadalomban – sajátos helyzetük alapján – elkülönülő kisebbségi csoportokkal, szervezetekkel és azok képviselőivel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezet és a szervezet érdekszférájához kapcsolódó kisebbségi szervezetek képviselői, tisztségviselői, tagjai között.

KÓD
Az a jel vagy szabályrendszer, vagy forma, amelyben a továbbítani kívánt üzenet megjelenik. E nélkül nem beszélhetünk sikeres kommunikációról. A kódolás, valójában nem más, mint az üzenet „felöltöztetése.”

KOMMUNIKÁCIÓ
Valaki, valamiről, valamit, valamilyen célból, valamilyen módon, valamilyen eszközzel, valakinek, valahol, valamikor, valamiért, valamilyen eredménnyel, valamilyen hatással, el akar mondani, meg akar mutatni; röviden: közölni. A kommunikáció: információk cseréje, vagy az a tevékenység, amellyel üzeneteket juttatunk el egyik féltől vagy csoporttól egy másikhoz. A kommunikáció: a társadalmi érintkezés specifikus formája, amelynek lényege az emberek társadalmi viselkedésében és társadalmi kapcsolataiban létrejövő jelentésközlésből áll. Egy kontextuson belüli olyan társadalmi folyamat, amelyben jeleket hoznak létre és visznek át, észlelnek és kezelnek olyan közleményként, amelyből jelentés következtethető ki.

KOMMUNIKÁCIÓS FILOZÓFIA
A szervezet kommunikációs elveinek összessége, mely a szervezet tagjait, illetve csoportjait motiválja, aktivizálja a kitűzött kommunikációs célok elérése érdekében.

KOMMUNIKÁCIÓS KONCEPCIÓ
A szervezet hosszú távú kommunikációs fejlesztési céljainak összessége, ami meghatározza a szervezet valamennyi kommunikációs megnyilvánulását.

KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA
A szervezet középtávú kommunikációs céljai, elvei, általános üzenetei, az erőforrások kereteinek meghatározása.

KOMMUNIKÁCIÓS TAKTIKA
A szervezet rövid távú kommunikációjának, konkrét üzeneteinek, célcsoportjának meghatározása.

KORMÁNYZATI KAPCSOLATOK
Információcsere a törvényhozói, jogszabály-alkotói és végrehajtói hatalom képviselői és a szervezet között.

KÖZLŐ
vagy másképpen: kibocsátó
A kibocsátó, aki közölni akar valamit. Üzenetet szeretne eljuttatni egy vagy több másik személyhez.

KÖZÖNSÉG ÖSSZETÉTELE
ADH %: a célcsoport aránya a műsor közönségén belül, százalékos arányban megadva.

KÖZSZOLGÁLAT
A társadalom értékítélete által általánosan társadalmi célnak elfogadott információk közvetítése, a társadalom különféle közvélemény-csoportjai számára. A közállapotok bemutatása. Értéknorma-közvetítés. Jellemzői: Elfogulatlan, pártatlan, sokoldalú hír- és információszolgáltatás. Kulturális értékközvetítés, tekintet nélkül arra, hogy üzletileg ez nyereséges-e vagy sem. A kisebbségi vélemények bemutatása, nyilvánosságba emelése.

KÜLSŐ PR
External Public Relations
A szervezet külső környezetével kiépített és folyamatosan fenntartott kommunikáció- és kapcsolatszervezés. Ágazati és szakmai kapcsolatok építése.
Részterületei: Fogyasztói-, ügyfélkapcsolatok kezelése; Issue Menedzsment; Médiakapcsolatok, kiadói, szerkesztőségi, újságírói kapcsolatok építése; Pénzügyi szervezetek, hatósági, részvényesi, befektetési, befektetői kapcsolatok ápolása; Public Affairs; Public interest; Kormányzati, önkormányzati kapcsolatok ápolás; Érdekképviseleti kapcsolatok ápolása; Civil szféra kapcsolatok ápolása; Nem kormányzati – szervezeti kapcsolatok ápolása; Kisebbségi kapcsolatok ápolása; Szervezeti támogatáspolitika alakítása.

LOBBI
lobbizás: Törvényhozók (parlamenti képviselők, szakbizottsági tagok), jogszabályalkotók és a végrehajtói hatalom képviselőinek – a hatályos magyar jogszabályok keretei között történő –, meggyőzése a szervezet vagy csoport érdekeinek érvényesítésére. (angolul: lobbying)

MECENATÚRA
A lehetséges támogatókkal, segítőkkel, karitatív személyekkel, csoportokkal, szervezetekkel történő kommunikáció és kapcsolatok szervezése. A karitatív adományozás keretében semmiféle anyagi, vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem kerül sor. Valaki más reputációját használja, a saját hírneve és társadalmi megbecsülése növelése érdekében, de nem vár érte ellenszolgáltatást.

MEDIA RELATIONS
Azaz: médiakapcsolatok
A nyomtatott és elektronikus média intézményeivel, a szerkesztőségekkel, a kiadókkal és azok munkatársaival, valamint az újságírókkal fenntartott kapcsolatok szervezése a szervezet publicitása érdekében, a szervezet iránti érdeklődés fenntartásával. A médiakapcsolatok gyűjtőkategória: a kiadói a szerkesztőségi és az újságírói kapcsolatok tartoznak ide.

MÉDIAKAPCSOLATOK ÉPÍTÉSE
Angolul: Media Relations
A külső pr-funkció részeként a médiával folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata, hogy a szervezet és a média intézményei, kiadói, szerkesztőségei és az újságírók között kölcsönösen előnyös kapcsolatokat létesítsen és tartson fenn, azáltal, hogy a szervezet üzeneteit célzottan tervezve, hírértékűvé formálva terjeszthesse a kiválasztott médián keresztül, a médiának fizetendő ellenszolgáltatás nélkül, a szervezet érdekei érvényesülésének elősegítésére. A médiakapcsolatok gyűjtőkategória, részterületei: kiadói, szerkesztőségi és újságírói kapcsolatok.

MEDIÁTOR
Közbülső, közbeiktatott személy, aki a közlő által kibocsátott üzenetet veszi, majd továbbítja a befogadóhoz. Szerepköre hasonlít a tolmácséhoz. Az üzenetet hírértékűvé, érthetővé fogalmazza, hogy az „üzenetközvetítésben” résztvevő személyek kibocsátó – befogadó közös, kölcsönös egyetértését kialakítsa.

METAKOMMUNIKÁCIÓ
A szavainkat kísérő nem szóbeli jelzések összessége. A beszédet tudatosan irányítjuk, de a nem nyelvi jelzések jobbára folyamatosan és akaratunktól függetlenül működnek. Persze ezt a csatornát is használhatjuk szándékosan, vagy akár kizárólagosan, nyelvi kommunikáció nélkül.

MINŐSÉG
A minőség a public relations területén úgy határozható meg és értékelhető, mint a szolgáltatások sajátosságainak és jellemzőinek összessége, amely azokon a képességeken alapul, hogy az elfogadott szakmai szabványoknak standardoknak megfelelően kielégíti a kifejezett vagy rejtett igényeket. A pr-szakmát jellemezni kell a tudás, akadémiai tanulmányok, kutatás, etikai szabályok és teljesítményellenőrzés közös lényegével. A szakma koncepciója, hogy ezek a jellemzők egymást kiegészítik és a minőség alapkövét képezik.

MÍNUSZOS HÍR
Összefoglaló jellegű, három-négymondatos rövid hír.

MORÁL
A morál a latin „mos” szóból ered. Jelentése: akarat, általában a szokásra, az erkölcsre és a törvényre vonatkoztatott akarat.

MUNKAHELYI ÉS ÉRDEKKÉPVISELETI VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATOK
Kommunikáció- és kapcsolatszervezés a szervezet belső környezetében működő érdekképviseleti, valamit érdekvédelmi szervekkel, illetve ezek egyéni tagjaival. A belső public relations funkció részeként az érdekképviseleti és érdekvédelmi szervekkel folytatott kommunikáció és kapcsolatszervezés. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és ezen szervezetek között az érdekellentétek feltárása és megszüntetése, a konfliktusok csökkentése, a konszenzus megteremtése érdekében.

NEMZETKÖZI PR-SZERVEZETEK
1. APRA: American PR Association;
2. PRSA: PR Society of America;
3. IABC: International Association of Business Communicators;
4. IPRA: International Public Relations Association;
5. CERP: Confederation Europeenne Des Relations Publiques;
6. ICO: International COmmittee of Public Relations Consultancies Associations.

NÉZETTSÉG
AMR
Egy műsor vagy csatorna közönségének egy percre jutó átlagos létszáma (fő).

NGO
Azaz: „Nem kormányzati Szervek, vagyis: Civil szféra
A szervezet társadalmi felelősségének publicitása céljából a civil szférával fenntartott kapcsolat és kommunikáció szervezése.

OKTATÓFILM
Oktatás, ismeretterjesztés valamilyen szándékolt és a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó témakörben pl. értékesítési hálózat bemutatása, műszaki eljárás vagy technológiai folyamat részletezése a termék minőségének megítéléséhez, használatához, a belső minőségbiztosítási rendszer elemei, szervezeti és szakkérdések.

OLVASÓI LEVÉL
Az olvasói levél fontos része az újságnak, hiszen a befogadói visszajelzés puszta ténye értékes jelzés az újság szerkesztőinek. A klasszikus olvasói levél kritikus, melyben az olvasó vagy egy cikkről, vagy az újság szerkesztési elveiről és gyakorlatáról írja le a szubjektív véleményét.

ONLINE PR
Az Internetre jellemző elemeket gazdagon használó online kommunikáció, amely interaktív megismerési lehetőségeket nyújt a szervezetre vonatkozóan: nem csupán statikus képi anyagokat és szöveges elemeket használó cégismertető. Lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjen közösségekkel, egyénekkel, lehetséges megbízókkal, fogyasztói, munkahelyi és más csoportokkal. A hagyományos sajtókapcsolatokat elsősorban a gyorsaság és az interaktivitás szempontjából teszi hatékonyabbá. A hírcsoportok, levelező listák fórumot kínálnak az üzeneteink célba juttatására.

ÖNKORMÁNYZATI KAPCSOLATOK
A szervezet működési területén található közösségekkel, önkormányzatokkal, illetve egyénekkel fenntartott kapcsolat és kommunikáció szervezése. A külső public relations funkció részeként, az önkormányzati szervezetekkel és azok képviselőivel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezet és az önkormányzatok képviselői, tisztségviselői között.

PA
A Public Affairs gyűjtőkifejezés angol kezdőbetűinek rövidítése. A külső public relations funkció részeként, a szervezet működését és környezetét befolyásoló, társadalmi és politikai nyomásgyakorló, döntéshozó és végrehajtó hatalmi, illetve civil szervezetekkel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata, hogy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat hozzon létre, tartson fenn a szervezet és a szervezet működését és környezetét alakító társadalmi és politikai környezeti tényezők között. A Public Affairs gyűjtőkategória, részterületei: Civil és nem kormányzati kapcsolatok NGO építése; érdekképviseleti kapcsolatok ápolása; kisebbségi kapcsolatok alakítása; kormányzati kapcsolatok működtetése; önkormányzati kapcsolatok erősítése; Public Interest.

PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK ÉPÍTÉSE
Angolul: Financial Relations. A külső public relations funkció részeként a pénzügyi- hatóságokkal, szervezetekkel, valamint befektetőkkel és részvényesekkel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata, hogy a szervezetet és annak teljesítményét megítélő, a szervezet pénzügyi-, gazdasági helyzetét alakító szereplők között kölcsönösen előnyös kapcsolatokat létesítsen és tartson fenn. A pénzügyi kapcsolatok gyűjtőkategória, részterületei: Befektetési kapcsolatok; Pénzügyi- szervezeti, hatósági kapcsolatok és a részvényesi kapcsolatok.

PÉNZÜGYI HATÓSÁGI KAPCSOLATOK
A külső public relations funkció részeként a pénzügyi szervezetekkel, hatóságokkal folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata, hogy a szervezetet és annak teljesítményét megítélő, a szervezet pénzügyi-, gazdasági helyzetét meghatározó szereplőkkel kölcsönösen előnyös kapcsolatokat létesítsen és tartson fenn, a szervezet stabilitásának, hitelképességének, hatékony gazdálkodásának, működésének érdekében.

PÉNZÜGYI SZERVEZETI KAPCSOLATOK
A szervezet és a pénzügyi környezet szereplői közötti kommunikáció szervezése.

POLITIKAI PR-FILMEK
Politikai választási kampányok keretében felhasznált alkotások a jelöltek életútjának bemutatásával, a pártok ideológiájának és politikai célkitűzéseinek megvilágítására.

A „PR-CIKK”
Az úgynevezett „pr-cikk” fogalma elméletileg nem létezik, azonban a hazai gyakorlatban van egyfajta jelenség, amelyet így neveznek, holott azok valójában a fizetett közlemények, a hirdetések kategóriájába tartoznak. A lapokban megjelent cikkek az objektivitást sugallják, még akkor is, ha az olvasó tudja, hogy egy-egy ilyen cikk az újságíró szubjektív véleményét tükrözi. A fizetett közleményeket jellegétől függetlenül – valamennyi újságban, rádiókban és a televíziókban – a jövőben a hirdetésekhez hasonlóan megkülönböztető jelzéssel (Kerettel, eltérő tördelési móddal, zárójelbe tett „x”-el) kell ellátni. Egyértelmű jelzés lehet például: „reklámriport”, „fizetett közlemény”, „hirdetés” szavak használata is.

A PR-ESZKÖZÖK
Kiadványok, nem személyhez kötött eszközök: cégújság, hírlevelek, belső kézikönyvek, szakmai és nem szakmai pályázatok, belső postaláda, üzenetrögzítős telefon, faliújság, belső konferenciák, kérdőívek. Személyes kommunikáció – kapcsolatépítés személyközi eszközök: fórum, vezetői fogadóórák, vezetői látogatás, vezetői ebéd, cég rendezvény. Támogatás: szponzorálás, mecenatúra. Rendezvények évfordulók, üzemegység emléktábla-avatás, kiállítások, szakember-találkozók, speciális események. Sajtókonferenciák, szakkonferenciák, szimpóziumok, szemináriumok, a dolgozók oktatása, továbbképzése. Audiovizuális eszközök: film, videó, fólia, dia. Nyomtatott és elektronikus sajtó, TV, Rádió, Internet.

PRODUCT MARKETING PR
Azaz: termék, tevékenység, szolgáltatás pr
A külső public relations funkció részeként értékesítés-centrikus tájékoztató, és piaci környezetet befolyásoló tevékenység. Feladata a marketing aktivitás bizalmi környezetének kialakítása.

PRODUCT BRAND
Azaz: termék, szolgáltatás és tevékenység imázs
A termékről, vagy egy adott szolgáltatásról vásárló vagy az igénybevevő tudatában kialakult olyan eszmei és anyagi értékei, melyek megkülönböztetik a versenytársak termékeitől szolgáltatásaitól. Szorosan összefügg a Termék, szolgáltatás, és tevékenység design-nal, valamint a termékcsoport imázs fogalmával.

PROFESSIONAL RELATIONS
Azaz: szakmai kapcsolatok
A szervezet szakterületéhez kapcsolódó tudományos, oktatási, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel történő kommunikáció szervezése.

A „PR-RIPORT
Rendszerint hírműsor keretében szerkesztett, mindenképpen hírértékű információk riport (esetleg interjú – kommentárral kiegészített formában), valamilyen audiovizuális műsor keretében, annak részeként.

A „PR-SPOT”
Rövid, rendszerint a logo-rendszerrel, az imázs valamilyen összetevőjével kapcsolatos film, pl. „imázs-reklám”, ide sorolva az aktualitásokhoz kapcsolódó, reklámblokkban sugárzott „gesztusokat” is pl. jókívánságok az óév végén, emblémaváltozás vagy címváltozás bejelentése.

PUBLIC AFFAIRS
Azaz: társadalmi nyilvánossági kapcsolatok. A szervezet olyan kapcsolatainak összessége, melyet a társadalom, vagy a társadalom valamely csoportjának irányában saját céljai érdekében alakít ki és tart fenn. A Public Affairs gyűjtőkategória: kormányzati kapcsolatok, önkormányzati kapcsolatok, érdekképviseleti kapcsolatok, kisebbségi kapcsolatok, civil szféra kapcsolatok NGO, a társadalmi ügyek kezelése Issue Menedzsment és a Public Interest tartoznak ide.

PUBLIC INTEREST FILM
A közvélemény nézetrendszerének átalakítását, formálását szolgáló, valamilyen átfogó célrendszert képviselő nevelőkampány, esetleg ennek elemei filmen. Gyakran sorozatként forgalmazzák, több epizódra osztva a mondanivaló kifejtését.

PUBLIC INTEREST
A társadalom egészében, illetve annak csoportjaiban felmerülő döntési alternatívák vagy várható attitűdváltozások előkészítése, előmozdítása. Módszerei: racionális és emocionális érvek felsorolása, ismertetése. A külső public relations funkció részeként, a társadalom tagjaival folytatott kommunikáció. Feladata, hogy a társadalom egészében, illetve annak csoportjaiban felmerülő döntési alternatívákat vagy várható attitűdváltozásokat előkészítse, elősegítse, előmozdítsa, befolyásolja, a közvélekedést formálja a szervezet és az adott társadalom érdekében.

PUBLIC RELATIONS
A public relations rövidítve: „pr” nyereségérdekelt, vagy nemhaszon-központú nonprofit szervezet kölcsönös előnyökön alapuló közönségkapcsolatainak, nyilvánosságszervezésének, tudatosan befolyásolt külső és belső kommunikációjának, valamint kapcsolati hálóinak céltudatos fejlesztése. E tevékenység legfőbb céljai: az egyének, szervezetek és környezetük közötti megértés, valamint a bizalom megteremtése, fenntartása.

PUBLICITÁS
Célzottan tervezett, hírértékűvé formált üzenetek terjesztése – a kiválasztott médiumokon keresztül – egy szervezet vagy személy érdekének elősegítésére, a médiának fizetendő ellenszolgáltatás nélkül.

Q & A
A kommunikációs biztonság érdekében a pr-szakemberek válaszdokumentációs anyagokat Q&A készítenek, a várható legkényesebb kérdésekről és ezek biztonságos megválaszolási lehetőségeiről, amelyek segítenek az esetleges média-támadásokat semlegesíteni.

REACH
Elérés RCH
A vizsgált programot legalább egy teljes percig néző közönség létszáma.

REFERENCIAFILM
A referenciafilm bemutatja, hogy valamit hogyan gyártanak, hogyan készül, mi a tartalma, melyek az összetevői, milyen technikai és technológiai folyamatok eredménye, milyen a piaci értékelése, a megelégedettség a fogyasztó, a felhasználó véleményének, tapasztalatainak közreadása.

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
Előre meghatározott célból társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport, egyéb adott helyen és időben tartott összejövetellel kapcsolatos teljes körű előkészítő, szervező, összehangoló munka, mely magában foglalja az esemény megvalósításával kapcsolatos infrastruktúra helyszín, technika, tolmácsolás, kiszolgáló egységek előkészítését és működőképessé tételét, valamint a résztvevőkről való gondoskodást szállás, étkezés, kísérő programok.

REPUTÁCIÓ
Azaz: ismeretség, elismertség, elfogadottság, megbecsültség, jó hírnév
A szervezetek számára kívánatos cél a reputáció legmagasabb fokának elérése. Az optimális állapotban a szervezet és környezete információkat szerez egymásról, azokat kölcsönösen megértik, kialakul az egyetértés, és a bizalom, aminek a következménye, hogy egymást kölcsönösen támogatni fogják. Kialakul a szervezet és környezet közötti konszenzus.

RESEARCH
Azaz: kutatás
A pr-tevékenység folyamatát megalapozó, információt gyűjtő és elemző tevékenység, amely a szervezet belső és külső viszonyainak megismerését szolgálja.

RÉSZVÉNYESI KAPCSOLATOK
A szervezet és a tulajdonosok, részvényesek közötti kommunikációs kapcsolatok szervezése.

RIPORT
Újságírói műfaj, amelyben az újságíró élményei, személyisége, érzékelő-képessége a leginkább kibontakozhat. Az olvasó az ábrázolt eseményt az újságíró szemeivel látja. Ez a műfaj sok ismeretet és szakértelmet igényel. Egy hírben vagy tudósításban elég, ha a tényeket leírja az ember, egy riportban életszagúan, az embereket megszólító módon kell írni. A nyomtatott és az audiovizuális médiában egyaránt az egyik vezető publicisztikai szövegforma. Többnyire valamely aktuális eseményről készült rövidebb tudósítás vagy beszélgetés interjú, amelynek során a kérdező riporter vagy a helyszínen helyszíni tudósítás, vagy a stúdióban szólaltatja meg az érintetteket. A riport voltaképpen ügyesen és élményszerűen irányított őszinte és nyitott társalgás.

ROADSHOW
Tájékoztató körút. Egyaránt lehet a belső és a külső pr-nek is eszköze.

SHAREHOLDERS RELATIONS
Azaz: részvényesi kapcsolatok
A külső public relations funkció részeként a részvényesekkel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata, hogy a szervezetet és annak teljesítményét megítélő, a szervezet pénzügyi-, gazdasági helyzetét meghatározó szereplők között kölcsönösen előnyös kapcsolatokat létesítsen és tartson fenn.

STAKEHOLDERS MAP
Minden kampány elején térképet készítenek az összes lehetséges partner, érdekelt fél feltüntetésével.

STRUKTURÁLATLAN INTERJÚ
Kutatások során használt módszer. A válaszadók összetett viselkedését igyekszik feltárni szemben a strukturált kérdezéssel, amelynek célja pontos adatok megszerzése. A kvalitatív kutatásokban gyakran használt módszer az, hogy a kutató résztvevőként teszi megfigyeléseit, ily módon nyerve betekintést az összetettebb folyamatokba és döntésekbe.

SWOT-analízis
Az előrelátó, körültekintő tervezéshez elengedhetetlen, hogy egy adott szervezet vezetése felmérje reális lehetőségeit. Több olyan elemzési módszert is kifejlesztettek már, amely ezt a célt szolgálja. Az egyik ilyen a SWOT-analízis (magyarosított nevén: „GYELV-elemzés”). Az elemzés eredményeként olyan táblázatot kapunk, mely segít a szervezet helyzetének kritikus értékelésében. A módszer elnevezése tulajdonképpen angol nyelvű rövidítéseket takar.
A SWOT-analízis lényege, hogy táblázatba szedve sorakoztatja fel a szervezet gyenge és erős pontjait, valamint azt, hogy milyen erőforrásokat képes mozgósítani, tehát mik a lehetőségei, és milyen veszélyekre számíthat.
A fenti kifejezések angol megfelelői: strengths, weaknesses, opportunities és threats, melynek kezdőbetűi adják a SWOT kifejezést.
A vizsgálandó négy terület a következő:
erősségek = strengths
gyengeségek = weaknesses
lehetőségek = opportunities
veszélyek = threats
(A GYELV-elemzés kifejezés – értelemszerűen – a vizsgálandó szempontok magyar nyelvű meghatározásaiból ered.)

SZAKMAI KAPCSOLATOK ÉPÍTÉSE
angolul: Professional Relations
A külső public relations funkció részeként a szakmai szervezetekkel és intézményekkel folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata, hogy a szervezet és az adott szakterülethez tartozó tudományos, oktatási, szakmai szervezetek között kölcsönösen előnyös kapcsolatokat létesítsen és tartson fenn.

SZERVEZETI IMÁZS
angolul: Corporate Image
A szervezet külső és belső tulajdonságai valamint azok megjelenési formája, képe, képmása, melyre a szervezet tagjai továbbá a szervezet külső és belső környezete is hatással van.

SZERVEZETI AZONOSSÁG
angolul: Corporate Identity. Gyakori rövidítése: „CI”.
Egy szervezetet meghatározó jellemző tulajdonságok, intézkedések összessége, melyek azonosítják a szervezetet önmagával, illetve megkülönböztetik más szervezetektől. A Public Relations feladata a szervezeti azonosság és megkülönböztethetőség kialakítása a tudatos kommunikációs és kapcsolatszervező tevékenység által.

SZERVEZETI BRAND
angolul: Corporate Brand
A közvélemény-csoportok tudatában kialakult szervezethez kapcsolódó eszmei értékek összessége.

SZERVEZETI FORMAVILÁG
angolul: Corporate Design
A szervezet formavilága, a szervezeti identitásból fakadó vizuális arculati elemek összessége.

SZERVEZETI KULTÚRA
angolul: Corporate Culture. Gyakori rövidítése: „CC.
A szervezet és tagjai által kialakított és elfogadott értékrend, normatíva, etika, magatartásforma, tudás, tapasztalat, melyet a szervezet megőriz, átörökít, megújít. A pr feladata – a humánerőforrás szervezettel együttműködve – a szervezeti kultúra fejlesztése, annak a külső és belső környezettel való elfogadtatása.”.

SZERVEZETI PR
angolul: Corporate Public Relations. Gyakori rövidítése: „CPR”.
A szervezet küldetésének, filozófiájának, stratégiájának megfelelő kommunikációs- és kapcsolatszervező tevékenység, a szervezet iránti bizalom kialakítása, és folyamatos fenntartása érdekében.

SZERVEZETI TÁMOGATÁSPOLITIKA
A külső pr funkció részeként a lehetséges támogatókkal történő kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Célja: szervezet kedvező megítélésének erősítését szolgálja, más szervezet, egyén, vagy tevékenység elismert presztízsének, hírnevének felhasználásával.

SZPONZORÁLÁS
A lehetséges szponzorokkal történő kommunikáció és kapcsolatok szervezése. A szervezet a támogatás ellentételeként anyagi, vagy egyéb támogatást nyújt. Valamilyen ellenszolgáltatás van, a reputáció felhasználásáért.

SZPONZORÁLT FILM
angolul: Sponsored Movies
Valamely támogató által preferált imázs-összetevő filmes bemutatása, nemritkán játékfilm sztorijába „csomagolva”, nevelés, közvélemény értékelések átformálása, átfogó és jelentős célrendszerek – esetleg – egyes elemeinek megfogalmazása és bemutatása.

TÁMOGATÁSPOLITIKA
A belső és külső public relations funkció részeként, a lehetséges támogatókkal történő kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Feladata a szervezet kedvező megítélésének belső és külső erősítése és/vagy erkölcsi/anyagi támogatottságának növelése, más szervezet, egyén, vagy tevékenység elismert presztízsének, hírnevének felhasználásával.

TÁRSADALMI CÉLÚ KOMMUNIKÁCIÓ
A társadalom egésze számára adott minden olyan információközlés, ami a társadalom érdekében kifejtett tevékenységről tudósítja a közvéleményt, mert nem korlátozható a társadalomnak az a joga, hogy megismerje a tudomány, a művészet, a közélet, a nonprofit szféra történéseit, eredményeit. Közismert rövidítése: „TCK”.

TÉNYINFORMÁCIÓ
Az elemi érzékletek, komplex helyzetészleletek és kognitív ismeretek formájában az egyén öntudatában tárolódnak és kerülnek feldolgozásra, s ezeket nevezzük tényeknek.

TERMÉK-, SZOLGÁLTATÁS-, TEVÉKENYSÉG PR
angolul: Product Public Relations
Értékesítés centrikus információcsere, a szervezet teljes pr-tevékenységének az a része, amely a marketing-aktivitás bizalmi környezetét alakítja ki.

TERMÉK-, SZOLGÁLTATÁS-, TEVÉKENYSÉG-BRAND
A közvélemény csoportok felhasználók, megrendelők, fogyasztók tudatában a termékről, szolgáltatásról, tevékenységről kialakított vélemények összessége.

TERMÉK-, SZOLGÁLTATÁS-, TEVÉKENYSÉGDESIGN
Egy bizonyos termék, szolgáltatás, tevékenység megjelenése, képe, formája, mely a kipróbálás nélküli megkülönböztethetőséget és azonosíthatóságot segíti.

TERMÉK-, SZOLGÁLTATÁS-, TEVÉKENYSÉG-IMÁZS
A termék, a szolgáltatás, a tevékenység felhasználói körének tudatában kialakult kép és képmás.

TERMÉKBIZALMI FILM
Termék vagy szolgáltatás promóciós tevékenységeinek kommunikációs felvezetései, hitelteremtés, környezeti fogadtatás formálása, a reklámtevékenység konkrét üzeneteinek magyarázata, háttér-információi werk-film. Hogyan kell használni, milyen instrukciók tartoznak a termékhez, illetve szolgáltatáshoz, annak részletei és kezelési lehetőségeik, termék-oktatás.

TULAJDONOSI – VEZETŐI KAPCSOLATOK
A belső public relations funkció részeként a szervezet meghatározó tulajdonosaival folytatott kommunikáció és kapcsolatszerzés. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és annak tulajdonosai között mind a szervezet teljesítményének és stratégiájának megítélését, mind az ezzel szemben megfogalmazódó tulajdonosi elvárásokat illetően.

TULAJDONOSI – VEZETŐI KAPCSOLATOK
A szervezet tulajdonosainak a szervezet vezetőivel kialakított és folyamatosan fenntartott kommunikáció-, valamint kapcsolatszervezése.

ÚJSÁGÍRÓI KAPCSOLATOK
angolul: Press Relations
A külső public relations funkció részeként a média újságíróival, munkatársaival folytatott kommunikáció és kapcsolatok szervezése, az újságírói munka orientálása. Feladata, hogy a szervezet és a média újságírói között kölcsönösen előnyös – információs alapú – kapcsolatokat létesítsen és tartson fenn.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK
Azaz angolul: Consumer Relations
A fogyasztókkal, ügyfelekkel, vevőkkel kialakított és fenntartott kommunikáció és kapcsolatok szervezése. Nem közvetlen eladásösztönző tevékenység, de elősegítheti azt az értékesítési tevékenység bizalmi környezetének alakításával.

ÜZENET
A tartalom, vagy más szóval: mondanivaló. A szándéka szerint a közlő el kívánja juttatni az üzenetét a befogadóhoz.

VÁLLALATI IDENTITÁS
Három összetevője van:1. a belső közönségcsoportoknak a szervezetről és a környezetben való szerepléséről alkotott képe;2. a szervezet szavakban, tettekben és fizikai jelenlétben megnyilvánuló nyilvános szereplése az utóbbihoz tartozó vizuális szerepek; és3. a szervezet felépítésbeli és kulturális jellemzőinek sora, amennyire ezeket a szervezeti populáció ismeri. Egy szervezet identitása saját maga öntudata – ami nagyon hasonlít a mi identitástudatunkhoz. Következésképpen egyedi. Az identitást a szervezet múltja, hitvallása és filozófiája, technológiájának jellege, tulajdonosai, dolgozói, vezetőinek egyénisége, a szervezet erkölcsi és kulturális értékei és stratégiái alkotják.

VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓ
Azaz angolul: Crisis Communication
Válsághelyzetben a szervezet működési zavarainak leküzdését szolgáló kommunikációs szaktevékenység, melynek során hírek és információk továbbítása történik. A belső és külső public relations funkció részeként, a válsághelyzetekhez kapcsolódó kommunikáció és kapcsolatszervezés szakterülete. Feladata azoknak a helyzeteknek, eseményeknek kommunikációs kezelése, amelyek a szervezet normálistól eltérő működését idézik elő.

VÁLTOZÁSKOMMUNIKÁCIÓ
A szervezetet érő hatások, valamint a külső és belső feltételek módosulása miatt szükségessé váló kommunikáció. A szervezetet érintő társadalmi, környezeti hatások külső és belső feltételeinek módosulása miatt szükségessé váló célirányos kommunikáció szervezése.

VEZETŐI ÉS ALKALMAZOTTI KAPCSOLATOK
A szervezet vezetőinek az alkalmazottakkal kialakított és folyamatosan fenntartott kommunikáció-, és kapcsolatszervezése. A belső public relations funkciója: a munkatársakkal folytatott kommunikációt jelenti. Feladata, hogy kölcsönösen előnyös kapcsolatokat azonosítson, létesítsen és tartson fenn a szervezet vezetése és alkalmazottai között.

VEZETŐK EGYMÁS KÖZTI KAPCSOLATAI
A belső pr funkciója, a szervezet felső vezetése és a szervezeti hierarchia vezető-beosztású dolgozói közötti kapcsolatok és kommunikáció tudatos szervezése. Feladata a hatékony szervezetirányítás és feladatmegoldás elősegítése, a szervezet vezetése és irányítása összhangjának, egységének és hatékonyságának elősegítése.

VIDEÓ HÍRANYAG
angolul: Video News Release, rövidítve: „VNR”.
Aktuális történések audiovizuális megfogalmazása és a forgalmazásra szánt információk forgalomkész formában történő, kidolgozott tartalma.

WEB-LAP
Másképpen: honlap, nyitólap, ottlap; angolul: homepage, website.
Egy adott szervezet web-helyének első oldala, amelyre az interneten „szörföző”, „brózoló”, vagyis az információ után spontán, vagy szándékosan kutató látogató megérkezik, s ahonnan a dokumentum felépítésétől függően további az adott, vagy távoli web-helyekhez, illetve az azokon elhelyezett többi információhoz jut.

ZAJ, GÁT, AKADÁLY
Ami az üzenet továbbítását, dekódolását, megértését megakadályozza. A „zaj” lehet külső vagy belső eredetű. A külső zajban nem halljuk az üzenetet, mert valami külső zavaró tényező elvonja figyelmünket az üzenetről. Ugyanígy működik a „belső zaj” is. Valamely más irányú gondolatunk megakadályozza, hogy a számunkra küldött üzenetet felfogjuk, megértsük.

ZÓNAHATÁROK
Intim zóna: 15 – 45 cm. Ez a hozzám közelállókkal, a családtagokkal, barátokkal történő érintkezés távolsági határa.
Személyes zóna: 46 cm – 1,2 m. Ez érvényesül a viszonylag idegenekkel, pl. egy áruházi eladóval, új alkalmazottal történő személyközi kommunikáció során.
Nyilvános zónahatár: 3,6 m, vagy afeletti távolság.
Az egész csoporthoz intézzük a szavainkat.
A zónahatárokat nem célszerű összekeverni, mert mindig szituációfüggő távolságokról van szó.

Author: Varga Mihály

Stratégiai kommunikációs tanácsadó, a PR Herald – az első magyar public relations szakfolyóirat – alapító-főszerkesztője. 1983-ban kezdi pályafutását a Magyar Televízió Szegedi Stúdiójában, mint szerkesztő-rendező, majd ’85-től filmgyártásvezetőként dolgozik Budapesten. 1987-től a Magyar Tudományos Akadémia Kutatófilm-stúdiójánál produkciós menedzser. A rendszerváltás idején (illegális körülmények között) külpolitikai tudósításokat szervez, külföldi televíziós társaságoknak szállít dokumentumfilmeket és híranyagokat, a „Keleti Tömb” utolsó szocialista országainak végnapjairól. Több száz publicisztika, rádió- és lapinterjú szerzője és szerkesztője. Olyan szervezetek és vállalatok pr-tevékenységét segítette/segíti, mint az ORTT, a Magyar Államkincstár, a Szerencsejáték Zrt., a Nemzeti Szakképzési Intézet, a Magyar Villamos Művek Rt., a Levegő Munkacsoport, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségi Közalapítványa és a Workania. A pályájuk elején álló tehetséges emberek megszállott támogatója. Kapcsolat: varga.mihaly@prherald.hu