PÁRKAPCSOLATOK ÉS AZ ARK-HÁROMSZÖG

Megvizsgáltuk a Magyarországi Szcientológia Egyház álláspontját és véleményét a párkapcsolatok kezelésével és javításával kapcsolatban. Az alábbi tanulmány alapjául szolgáló riportot az egyház Váci úti, új székházában készítettem, beszélgetőtársaim: Novák Ferenc szcientológus vállalkozó[1] és Lange László közönségkapcsolati igazgató[2] voltak. Az izgalmas beszélgetés során kiderült, hogy a Szcientológia Egyház milyen nagy hangsúlyt fektet a párkapcsolatok és a házasságok előkészítésére, megóvására és nagy örömömre szolgált, hogy az egyház komoly problémamegoldó apparátussal rendelkezik ezen a területen is. 
A szcientológia álláspontja szerint az élet közös alapelve a túlélés. Az egyének és a csoportok ezen alapelv mentén élik az életüket és teszik a dolgukat, miközben saját maguk és közösségeik túlélése elsődleges cél számukra. L. Ron Hubbard a Szcientológia Egyház megalapítója a túlélés általános késztetését nyolc dinamikára (azaz működési területre) osztotta. Ezek a dinamikák egy egyre táguló koncentrikus köröket alkotnak, ahol a nagyobb magába foglalja a kisebbeket:

 1. dinamika: az egyén önmaga túlélése, „ez az arra tett erőfeszítés, hogy egyénként éljen túl, hogy egyén legyen. Ide tartozik a saját teste és a saját elméje… Itt teljes mértékben kifejezésre jut az egyéniség”.[3]
 2. dinamika: a család túlélése valamint a kreativitás, az intim kapcsolatokon keresztül ide tartozik a párkapcsolat a szexualitás és az a kreativitás, amely a jövő számára megteremteni dolgokat.
 3. dinamika: a nagyobb csoportok túlélése, ez lefedi a faj tagozottságát, közösségeket, barátokat, egy társaságot, egy társadalmi réteget, egy államot, egy nemzetet, egy rasszt.
 4. dinamika: a társadalom, faj és az emberiség túlélése, melybe beletartozik a világ összes nemzete együttvéve.
 5. dinamika: az élőlényeken, életformákon keresztüli túlélés, melybe minden ismert (állat, növény, ember) és eddig ismeretlen (akár idegen) élőlény beletartozik.
 6. dinamika: a fizikai univerzumon keresztüli túlélés, ezek az anyag, az energia, a tér és az idő.
 7. dinamika: a thetán (gondolatokon, szellemen) keresztüli túlélés, bármely szellemi dolog – akár van identitása, akár nincs – ide tartozik.
 8. dinamika: Isten, a Legfelsőbb Lény, késztetés a végtelenként való létezésre. 

A párkapcsolatok és a házasságok jelentősége és végső feladata a szcientológiában nem más, mint hogy a kapcsolatban a tagok egymás túlélését mind jobban segítsék. A 2. dinamika gyakorlatilag teljes egészében a párkapcsolatokról szól, ennek megfelelően a Szcientológia Egyház a párkapcsolatok azon módjait támogatja, amelyek a legjobban kedveznek az 1. dinamika szerinti egyének és a 2. dinamika szerinti (pár)kapcsolatok túlélésének. Ezek a módok monogám és férfi-nő kapcsolatot takarnak, de beszélgetőpartnereim elmondása szerint az egyház nem diszkriminatív a homoszexualitással szemben sem, mindemellett, hogy a heteroszexualitástól eltérő párkapcsolati modell meglehetősen ritka azokon a magasabb szellemi szinteken, amelyek elérése a szcientológia célja.
A házasság jelentősége

A szcientológia házasságfelfogása szerint a család a társadalom legkisebb egysége, a legfontosabb szerepei pedig a következők:

Gazdasági egység: egy házasság vagy család gazdálkodása más, mint az egyének gazdálkodása, mások a pénzkezelési szokások, illetve mások a potenciális problémák is.
A gyermeknemzés és a gyermeknevelés optimális közege: ez a család olyan funkciója, mely messze túlmutat az egyének funkcióiknál.
Két egyén örömadásának színtere: a megfelelő szexualitást a szcientológia nagyon fontosnak tartja, mind az egyének, mind pedig a család szempontjából.
Egymás személyes céljainak támogatása: az egyéni célok egy párkapcsolaton belül különbözőek lehetnek, de e különbségek tolerálhatók egymás számára a kapcsolatban.
Közös cél és célok: a házasságnak és párkapcsolatnak, mint atomi csoportnak saját céllal kell rendelkeznie, amely a házasságot külön entitásként mozgatja. A házasság fenti szerepeiben tetten érhető, hogy a felsorolt területek nem csak a kapcsolat működtetésének, hanem a túlélésének is konkrét színterei. Ezeknek a területeknek harmonikusan kell funkcionálniuk ahhoz, hogy a párkapcsolat vagy a házasság jól működjön, ellenkező esetben ezek a túlélési színterek potenciális problémák színterévé válnak, ez pedig a szcientológia álláspontja szerint nem megengedhető. A szcientológia tanítása szerint a párkapcsolatok működése szempontjából is nagyon fontos vallási elem, az ARK-háromszög.

Az ARK-háromszög a Szcientológia vallási gondolkodásának központi fogalma. Ezt a szimbólumot gyakran használják a megértés és a pozitív érzelmek bemutatására, az egyház tagjainak pedig folyamatosan törekedniük kell arra, hogy az ARK-jukat javítsák. Ennek jelentősége nem csupán a párkapcsolatokban jelentkezik, hanem az élet minden más egyéb területén is.

A szimbólumot úgy kell elképzelni, mint egy nem egyenlő szárú háromszöget, amelynek szögeiben az alábbi jellemzők találhatóak:

a.) Affinitás (vonzalom, a távolságról alkotott elképzelés, hogy az jó-e vagy rossz, a teljes affinitás legalapvetőbb szerepe: képesség ugyanannak a térnek az elfoglalására, mint amelyet valami más elfoglal).

b.) Realitás (úgy határozható meg, hogy „az, ami úgy tűnik, hogy van”, a realitás alapvetően egyetértés, amiben egyetértünk, hogy reális, az reális).
c.) Kommunikáció (amely az emberi kapcsolatok szempontjából minden dolog oldószere, sokkal több, mint „információátadás”).

Az ARK-háromszög minden egyes csúcsa a másik kettőtől függ, és minden két csúcsa függ a harmadiktól. Nem lehet csökkenteni az egyiket anélkül, hogy a másik kettőt ne csökkentenénk, és nem lehet egyet helyreállítani anélkül, hogy a másik kettőt helyre ne állítanánk. A dolog jó oldala az, hogy a háromszög bármely csúcsa helyreállítható a háromszög bármely másik csúcsának helyreállítása által. A háromszög azért nem egyenlő szárú, mert a három csúcs közül a kommunikáció csúcsa fontosabb a másik kettőnél.

ARK-háromszög

Az affinitással, realitással és kommunikációval való problémákat a szcientológiában ARK-törésnek nevezik, az ARK-törés mint kiváltó ok, az élet minden problémájára visszavezethető. A szcientológia nézete szerint az ARK-háromszög három elemének fejlesztése önmagában jelentős javulást eredményez a kapcsolatban, éppen ezért az ARK-háromszög a kulcseleme a szcientológus párok párkapcsolati és házassági problémái kezelésének is. Az egyházon belül több tanfolyam és mediációs eljárás is szól az ARK-egyensúly helyreállításáról.

A szcientológia egy rendkívül tudatos vallásnak tartja magát, a tagok célirányos munkával egyre magasabb szellemi szintek irányába törekszenek az L. Ron Hubbard által meghatározott lépcsőfokokon keresztül. Ezeket a lépcsőfokokat az „Osztályozási, fokozati és tudatossági” tábla foglalja össze (megtalálható a 3.3 számú mellékletben), amit a szcientológiában általában csak Hídnak neveznek, mivel az a szerepe, hogy áthidalja a szakadékot a pillanatnyi realitás és az elérni kívánt tudatszintek között. A Hídon történő haladás egy auditálás nevű pszicho-technikai módszer segítségével történik fokozatról-fokozatra. A módszer rendszeres alkalmazása semlegesíti azokat, a hívő reaktív elméjében tárolt, káros mintákat, amelyek a legtöbb emberi problémáiért felelősek (a szcientológia belső emberképéről, lelki anatómiájáról pedig 3.4 számú mellékletben van szó). Nem csak az egyéneknek, de a pároknak is javasolt a Hídon haladni, ezért az egyház álláspontja szerint a Hídon történő haladás egy kapcsolatban a kapcsolat célja is. Ajánlott, hogy a pár a magasabb tudatszintek felé való haladást tekintse a legfontosabb, első és második dinamika szerinti (egyéni és párkapcsolati) céljának, és lehetőség szerint mindketten párhuzamosan fejlődjenek. Ezt az ajánlást természetesen nem kötelező betartani, de az egyház álláspontja szerint a pár túlélését hátráltatja az a feszültség, amelyet az eltérő szellemi szintek okozhatnak.

A házasságra történő felkészítés

A házasság előtti kapcsolatokra a szcientológia kevés szabályt és erkölcsi iránymutatást ír elő. Ezek a szabályok nem javasolják a partnerek sűrű cseréjét, de ajánlják a párkapcsolati hűséget a házasság előtt is. E két szabályon túl nem esik korlátozás alá a kapcsolatok kialakítása, felbontása, az összeköltözés, az élettársi viszony és a házasság előtti szexuális élet sem. Viszont az egyház már a közös kapcsolati tervek körvonalazódásakor javasolja a párkapcsolatra és a házasságra történő tudatos felkészülést, amelyet az érdeklődők erre a célra összeállított tanfolyamok segítségével tudnak megtenni. A szcientológia nézőpontja szerint a képzések és az auditálás segítségével elérhető magasabb fejlődéi szintek automatikusan eredményezik a párkapcsolati problémákat kiváltó, reaktív elméből származó, belső, (pszichés) defektek és ARK-törések redukálódását, melynek eredményeképpen magasabb szellemi szinten a párkapcsolati problémák is ritkábban fordulnak elő.

Az erkölcsök tekintetében a szcientológia szelektív, és a fokozatosság elvét követi. Minden tagtól csak olyan szintű erkölcsiséget követel meg, (1) amilyenre a fejlődési szintje alapján képes, (2) amilyen az egyházban betöltött helye és pozíciója alapján szükséges. Az alacsonyabb fejlődési szinten álló, „hétköznapi” tagok tekintetében nincsenek komolyabb, számukra esetleg teljesíthetetlen erkölcsi elvárások, de a tagoknak a fejlődésük során egyre határozottabb erkölcsi feltételeknek kell megfelelniük. Ez azonban az egyház nézete szerint nem külső kényszeren alapul, hanem az alkalmazott technológiák eredményeképpen automatikusan áll elő és egy idő után már belső igény is. Az erkölcsiség másik metszete szerint az egyházban hivatalt betöltő tisztségviselőkre magasabb erkölcsi normák vonatkoznak, mint a hétköznapi tagokra, illetve léteznek az egyházon belül olyan szervezeti egységek, amelyek komoly, gyakorlatilag szerzetesi szabályok szerint működnek. Ilyen például a Sea Org, amely egyfajta rend, tagjai az egyház önkéntesei, hosszú munkaidőben dolgoznak, szervezett közösségben élnek, számukra tilos a házasság előtti együttélés és a házasság előtti szexuális kapcsolat. Az erkölcsi állapotokat az egyházon belül szervezetileg, a személyek posztjával, munkájával kapcsolatban a helyi etika tiszt időközi jelleggel ellenőrzi. A házasság és a párkapcsolat tekintetében nincsenek ilyen ellenőrzések, csak ha a felek ezt igénylik.

A szcientológus párok is jellemzően házasságban élnek és ez a házasság monogám, mert a monogám kapcsolati modell a biztosítja leginkább a pár és a tagjai túlélését. Alapesetben a házasság férfi és nő között köttetik, de a Szcientológia Egyház türelmet tanúsít az ettől eltérő modellekkel szemben is, azzal a megjegyzéssel együtt, hogy a szcientológusok véleménye szerint a homoszexualitás magasabb szellemi szinteken nem jellemző jelenség. A házasságkötés hasonló, mint egy átlagos, amerikai, egyházi esküvő, ennek megfelelően kötött ceremoniális rendje van, amelyek közül több fajta is választható. Magának a szertartásnak és az esküvői liturgiának két teológiai mondanivalója van: (1) a szcientológusoknak tudatosabban kell hozzáállniuk az élet problémáihoz, beleértve a párkapcsolati kérdéseket is (2) és hogy a házasság is nagy részben arról szól, hogy a házastársak egy magasabb elv nevében is cselekszenek.

A házasságkötés előtt a Szcientológia Egyház a „Hogyan teremtsünk sikeres házasságot” című életjobbító tanfolyamot ajánlja, amelyhez L. Ron Hubbard hasonló című könyve és munkafüzete az ajánlott kiadvány. Ez a tanfolyam a házasságra készülő párok mindegyikének ajánlott, hogy a házasságukat a későbbiek során megfelelő tudatossággal tudják kezelni, de az elvégzése nem kötelező. A kurzus az egyházon kívüliek számára is rendelkezésre áll az egyház váci utcai központjában.

A szcientológia nagy hangsúlyt helyez a pár tagjainak egyenjogúságára, mert véleményük szerint aszimmetrikus kapcsolati modell nem eredményez megfelelően kiegyensúlyozott ARK-háromszöget. A nők kiemelkedő kreativitását a kapcsolat szempontjából rendkívül fontosnak és követendőnek tartja. Az egyház támogatja a férfi és nő házastársi szerepek különbségét, mivel az egyház véleménye szerint az anyák a legalkalmasabbak a gyereknevelésre, ezért javasolja, hogy a gyermekek fiatal korukban maradjanak otthon az anyával, de az egyház azt is tudomásul veszi, ha ez napjainkban nem reális alternatíva.

Elképzelhetőek olyan vegyes házassági modellek is, amelyekben a pár egyik tagja szcientológus, a másik pedig nem. A párok ebben az esetben is házasodhatnak, fontos azonban, hogy a pár tagjainak türelmet és toleranciát kell tanúsítania egymás iránt, és aki nem szcientológus, nem lehet kritikus vagy ellenséges a hívő párjával szemben annak vallásossága és a technológiák gyakorlása miatt, mert azzal akadályozza a pár szcientológus felét a Hídon történő haladásban. 

Louisa Hodkin

A házasságkötés rítusa lelki-gondozói szempontból

Az esküvői szertartást más egyházi esküvőkhöz hasonlóan egy lelkész vezeti,a ceremoniális rendjében szerepel minden megszokott elem: esküvői menet, szülők (és a szerepük), tanúk, koszorúslányok, násznép a hozzátartozókból és barátokból, valamint zene, beszédek, gyűrűhúzás, igen mondások. Az esküvő elemei közül spirituális szempontból az alábbiakat emelem ki (az idézetek az „A Szcientológia vallásának háttere, lelkészsége, szertartásai és prédikációi” című kápláni kézikönyvből származnak): az ARK-háromszög által definiált állapot megfelelő elérése, erről szólnak az igen mondást megelőző kérdések,

„(Vőlegény), erős-e a realitásod (menyasszony) iránt érzett szerelmedről, olyannyira, hogy folyamatosan teremteni fogod azt egészségben és betegségben, balsors és jószerencse közepette egyaránt? (Válasz)… S kommunikáltad-e szerelmedet (menyasszony)-nak? (Válasz) (Menyasszony), nyugtáztad-e (vőlegény) szerelmét? (Válasz)”

„(Menyasszony), erős-e a realitásod (vőlegény) iránt érzett szerelmedről, olyannyira, hogy folyamatosan teremteni fogod azt egészségben és betegségben, balsors és jószerencse közepette egyaránt? (Válasz) … S kommunikáltad-e szerelmedet(vőlegény)-nek? (Válasz) (Vőlegény), nyugtáztad-e (menyasszony) szerelmét? (Válasz)”

 • egymás felvállalása, ennek szimbóluma az igen mondás, amikor a pár egymástól függetlenül kinyilvánítja azon akaratát, hogy vállalják egymást,

„Így hát elmondhatom mindkettőtöknek: szerelmetek által, azzal, hogy egyetértettetek annak realitásával és azáltal, hogy kommunikáltátok e két csodálatos igazságot, teljessé tettétek az ARK-háromszöget, s így beteljesítettétek az egyedüli igaz házasságot, és nincs oly ember, kinek hatalmában állna, hogy hozzátegyen ehhez, vagy elvegyen belőle, ha mégoly csekély mértékben is.”

 • az ARK-háromszög által definiált állapot megtartása és javítása, ennek szimbolikája pedig a gyűrű.

„(A lelkész felmutatja a két gyűrűt, mindkét kezemutató és hüvelykujja között egyet-egyet). Ezek a gyűrűk köröket alkotnak, s a kör az ember számára az idők kezdete óta az állandóság jelképe. Valójában, jelképezi ez az időt és a teret is, melyek vég nélkül valók. Arra kérlek most, hogy nézzetek rá e két jelképre, és mindkettő közepébe készítsetek egy mock-upot az ARK-háromszögről! Megtettétek? (Válasz) Köszönöm! Mindaddig, amíg e jelképek veletek maradnak, szeretném, ha látnátok ezt a háromszöget a közepükben, s emlékeznétek arra, hogy az általuk szimbolizált állandóság realitása csak addig marad meg igaznak, amíg ez a háromszög töretlen. Szeretném, ha megegyeznétek, hogy soha nem hajtjátok úgy álomra fejeteket, hogy ez a háromszög törött. Orvosoljatok minden törést azáltal, hogy szerelmetek realitását kommunikáljátok. Amennyiben így tesztek, legfőbb jelenbeli vágyatok ezen jelképei megmaradnak realitásnak teljes jövendő időnyomotokon.”

A szcientológus párok jellemzően egyházi házasságot kötnek, de igazodva a magyar törvényekhez megkötik a polgári házasságot is. Az egyház ugyan elfogadja a polgári házasságkötést, de magasabb szellemi szinteken ajánlott az egyházi is, hogy ne okozzon a Hídon való haladás szempontjából erkölcsi problémákat, ezzel kapcsolatban azonban nincs komoly nyomás a tagok felé. A magyarországi párok rendszerint mindkettőt megkötik, ettől akkor van eltérés, ha a pár házasként csatlakozik a Szcientológia Egyházhoz, több ilyen tagja is van Magyarországi szervezetnek.

Lelki-gondozás a hívők között

A lelki-gondozás fogalma a Szcientológia egyházban nehezen értelmezhető, mert az egyház álláspontja szerint az általuk alkalmazott technológiák mindegyike valamiféle lelki-gondozást valósít meg. Ebben a folyamatban részt vesznek a tanfolyam-felügyelők, a lelkészek és önkéntes lelkészek, az auditorok és a káplán. A szó keresztény értelmében vett lelki-gondozás a káplán feladata, hozzá fordulhatnak a tagok az ügyes-bajos dolgaikkal és problémáikkal. A káplán a szcientológia technológiáiból alaposan felkészült és sokat tapasztalt ember, aki az egyháztagjai mellett, igény szerint egyházon kívülieknek is segít. Ez a segítség (az ún. kápláni szolgálat) alaphelyzetben ingyenes,csak az L. Ron Hubbard által kifejlesztett technológiákat alkalmazza, a modern pszichológiai eszközök teológiai okokból hiányoznak az eszköztárából.
A Káplán szerepének talán legfontosabb aspektusa a lelkészi tanácsadás, de nem abban az általános értelemben, ahogy az az auditálás alatt történik, hanem inkább jóval tágabb értelemben véve, azaz a Káplánnak meg kell hallgatnia azokat a problémákat és nehézségeket is, amelyekkel a Szcientológusok a vallási tanítások és módszerek elsajátításakor találták szembe magukat. A Káplánok megpróbálják egyengetni az utat a szervezési munkák végrehajtásához, és ha hozzájuk fordulnak, a Szcientológia elveknek megfelelően megpróbálják értelmezni az erkölcsi, sőt akár a családi problémákat is. A konkrét Szcientológia szervezetben végzett tevékenységük során a káplánok olyan szerepet játszanak, mint a püspöki lelkész az állami egyházaknál. A Káplán a templomban végzett különböző szertartások (keresztelő, esküvő és temetkezési szertartások) alkalmával a miséző pap szerepét játssza. A heti istentisztelet alkalmával (melyet kényelmi okokból vasárnap tartanak) a Káplán vezeti a misét, amelyet egyfajta mindenre kiterjedő megfontoltsággal végez. A mise közben prédikációt is tart, ami nagymértékben hasonlít a nonkonformista egyházak lelkészeinek szerepéhez, amikor is magyarázó funkciót tölt be (azaz inkább magyarázó, mint szónok). Megállapításait minden esetben a vallás tanításaival és alkalmazási elveivel összhangban teszi.[4]

A házasságok ápolása

A szcientológia ösztönzi tagjait a megfelelő tudatosságra a házasságon belül is. Az esküvőt követően lehetőség van a „Hogyan tartsunk fenn egy boldog házasságot” megnevezésű tanfolyam elvégzésére, amely L. Ron Hubbard hasonló című könyvén és munkafüzetén alapszik és rendelkezésre áll egyházon kívüliek számára is. E kurzus áttekinti a házasságok működésének legfontosabb elemeit és belül páros gyakorlatokkal is igyekszik segíteni a házasság tudatosabb megélését.

Konkrét házassági problémák esetén a Szcientológia egyházban a segítségnyújtásnak, négy egymásra épülő szintje van:

1, Az első szinten a problémával szembesült tagok segítséget kérnek a többi tagtól. Ez kisebb problémák esetén lehet megoldás. Mivel a Szcientológia Egyház tanítása szerint a tudatosság Hídján járó emberek szellemileg fejlettebbek az egyházon kívülieknél, ez a fajta tanácsadás hasznosabb, mint a laikusok megkérdezése.

2, Második szinten a bajba jutott párok kérhetik a káplán vagy a misszióvezető segítségét. A káplán alapvető célja ezekben az esetekben az ARK-háromszög helyreállítása, amely az egyház nézete szerint a párkapcsolati problémák nagy részét is megoldja.

3, Ezzel párhuzamosan vagy ez után harmadik szinten a káplán az „Egy házasság megmentése” megnevezésű életjobbító tanfolyamot ajánlja, melynek alapja L. Ron Hubbard hasonló című könyve és munkafüzete és kifejezetten bajba jutott házaspárok számára készült. A kurzus az egyházon kívüliek számára is elérhető.

4, Negyedik szint a Házassági tanácsadás. Ez a technológia a hétköznapian hangzó megnevezése ellenére gyökeresen különbözik annak civil, pszichológiai alapú változatától. A Szcientológia által alkalmazott házassági tanácsadás célja nem a válás megakadályozásra, hanem ugyancsak az ARK-háromszög helyreállítása. A házassági tanácsadás az ún. „ártó tett kiírás” módszerén alapszik. A szcientológia nézete szerinte az interperszonális problémákat (beleértve a házassági gondokat) az alábbi két tényező okozza: az ártó tettek és a visszatartások.

Az „ártó tett kiírás” a másik emberrel szemben tanúsított ártó tettekkel és visszatartásokkal való, írásban történő elszámolás.

A házassági tanácsadás ehhez képest annyiban más, hogy ott nem írásban, hanem négy-öt ülés keretein belül szóban történik az elszámolás, a pár mindkét tagjának részvételével. A pár tagjai felváltva beszélnek, a beszélgetést vezető auditor vagy káplán e-métert használ annak megállapítására, hogy a beszélő elhallgat-e valamit. A gyakorlat során a pár mindkét tagjának két kérdésre kell válaszolnia:

 • Milyen ártó tettet követett el a párjával szemben?
 • Milyen visszatartást követett el a párjával szemben?

A házassági tanácsadás technológiája összesen hozzávetőleg 12-15 órát vesz igénybe, és akár évente is ismételhető, ez bizonyos helyzetekben javasolt is.
A házasságtörés a Szcientológia Egyház álláspontja szerint hasonló megítélés és eljárás alá esik, mint a többi házassági probléma, a házasságtörés ugyanis akadályozza az egyén és a család első és második dinamika szerinti túlélését, ezért a párkapcsolatokban történő megjelenése nem kívánatos jelenség és mindenképpen kezelendő probléma.

Amennyiben a házassági problémák megoldására irányuló kísérletek kudarcot vallanak és a pár tagjai akadályozzák egymást a tudatosság magasabb szintjei felé vezető úton, van lehetőség arra, hogy elváljanak. A válás nem kimondottan támogatott, de nincs arra vonatkozó hátrányos megkülönböztetés, ha egy pár mégis e mellett dönt. A válás az egyházban három lépésben történik:

 • lépés: a házaspár felkeresi a káplánt, aki megvizsgálja az esetet. Ha a válási szándék a reaktív elméből jön, akkor a káplán próbálja a párt a megfelelő technológiák felé terelni,
 • lépés: ha az első lépés sikertelen, akkor a házasfelek kérésének megfelelően a káplán kiállít egy válási dokumentumot, az egyház szempontjából ezzel a válás lezajlott,
 • lépés: a polgári válási procedúra elindítása, erre a mindenkor érvényes magyar családjogi törvény előírásainak megfelelően kerül sor.

Egy szcientológus akkor kezdhet új kapcsolatba, ha az egyházi válás már lezajlott, a polgári eljárás befejezését nem kell megvárni, mivel az gyakran éveket is igénybe vesz. Viszont, magasabb tudati szinteken a polgári válás befejezésére is szükség van ahhoz, hogy az elvált felek új kapcsolatba léphessenek. Beszélgetőpartnereim véleménye szerint magasabb tudati szinteken a válás ritka.

[1] Novák Ferenc, vállalkozó. Clear-nél magasabb szellemi szinten álló szcientológus, aki az egyházról komoly elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik. Vállalkozása mellett szcientológiai alapokon életjobbító tanfolyamokat tart egyházon belüliek és kívüliek számára. Az egyházban nem tölt be hivatalos funkciót.

[2] Lange László, közönségkapcsolati igazgató. Clear szinten álló szcientológus a magyarországi szervezet egyik vezetője. Feladatai közé tartozik az egyház magyarországi megjelenésének és kapcsolattartásának koordinálása.

[3]  http://www.szcientologia.org.hu/what-is-scientology/basic-principles-of-scientology/eight-dynamics.html (letöltve: 2017. 04. 13.)

[4] http://hungarian.bonafidescientology.org/append/02/page33.htm (letöltve: 2017.04.13)

Author: Wágner Róbert

Vélemény, hozzászólás?